Σάββατο, 22 Οκτωβρίου 2011

Μόσχα: Ο ηγούμενος της Ιεράς Μονής Βατοπαιδίου μεταφέρει την Αγία Ζώνη στον Πούτιν - ΤΣΙΜΟΥΔΙΑ ΑΠΟ ΤΑ ΑΝΘΕΛΛΗΝΙΚΑ ΜΜΕ.!!

Read more

Δείτε τι έγραφε το πανό της “Θύρα 13..”

“Πολιτικοί λαμόγια, βουλή των βολεμένων. Θα σας πνίξει η οργή των εξεγερμένων”. 
Ο διαιτητής Μήτσιος (Ηπείρου) προειδοποίησε αρχικά τους ανθρώπους των «πράσινων» και στη συνέχεια προχώρησε στην διακοπή του αγώνα στο 37′ για 7 λεπτά..

Read more

Τα επιδόματα εορτών και αδείας και η οικογενειακή παροχή για τους εκπαιδευτικούς στο σχέδιο νόμου που ψηφίζεται στη Βουλή

Σύμφωνα με το σχέδιο νόμου του Υπουργείου Οικονομικών «Συνταξιοδοτικές ρυθμίσεις, ενιαίο μισθολόγιο βαθμολόγιο, εργασιακή εφεδρεία και άλλες διατάξεις εφαρμογής του μεσοπρόθεσμου πλαισίου δημοσιονομικής στρατηγικής 2012-2015» Άρθρο 16Επιδόματα Εορτών και Αδείας1. Το Επίδομα Εορτών Χριστουγέννων ορίζεται σε πεντακόσια (500) ευρώ και χορηγείται στο ακέραιο, εφόσον ο υπάλληλος μισθοδοτήθηκε ολόκληρο το χρονικό διάστημα από 16 Απριλίου μέχρι 15 Δεκεμβρίου κάθε έτους και καταβάλλεται την 16η Δεκεμβρίου κάθε έτους.
2. Το Επίδομα Εορτών Πάσχα ορίζεται σε διακόσια πενήντα (250) ευρώ και χορηγείται στο ακέραιο, εφόσον ο υπάλληλος μισθοδοτήθηκε ολόκληρο το χρονικό διάστημα από 16 Δεκεμβρίου μέχρι και 15 Απριλίου του επόμενου έτους και καταβάλλεται δέκα ημέρες πριν από το Πάσχα.
3. Το Επίδομα Αδείας ορίζεται σε διακόσια πενήντα (250) ευρώ και χορηγείται στο ακέραιο, εφόσον ο υπάλληλος μισθοδοτήθηκε ολόκληρο το χρονικό διάστημα από 1ης Ιουλίου μέχρι και 30 Ιουνίου του επόμενου έτους και καταβάλλεται την 1η Ιουλίου κάθε έτους.
4. Στις περιπτώσεις κατά τις οποίες ο υπάλληλος μισθοδοτήθηκε για χρονικό διάστημα μικρότερο από τα οριζόμενα στις παραγράφους 1, 2 και 3 του άρθρου αυτού, καταβάλλεται τμήμα επιδόματος ανάλογο με αυτό που αντιστοιχεί στο χρονικό διάστημα της μισθοδοσίας του.
5. Τα επιδόματα των παραγράφων 1, 2 και 3 καταβάλλονται εφόσον οι πάσης φύσεως μηνιαίες αποδοχές συμπεριλαμβανομένων και των επιδομάτων αυτών δεν υπερβαίνουν κατά μήνα, υπολογιζόμενες σε δωδεκάμηνη βάση, τα τρεις χιλιάδες (3.000) ευρώ. Αν με την καταβολή των επιδομάτων του πρώτου εδαφίου της παραγράφου αυτής, οι πάσης φύσεως μηνιαίες αποδοχές υπερβαίνουν, κατά την ημερομηνία καταβολής τους, το ύψος αυτό, τα επιδόματα αυτά καταβάλλονται μέχρι του ορίου των τριών χιλιάδων (3.000) ευρώ, με ανάλογη μείωσή τους.
 
Άρθρο 17
Οικογενειακή παροχή
1. Για την ενίσχυση της οικογένειας των υπαλλήλων, που εμπίπτουν στις διατάξεις του παρόντος Κεφαλαίου, χορηγείται μηνιαία οικογενειακή παροχή, ανάλογα με την οικογενειακή κατάσταση των υπαλλήλων, ως εξής:
Για υπάλληλο με τέκνα ανήλικα ή ανίκανα σωματικά ή πνευματικά για άσκηση βιοποριστικού επαγγέλματος με ποσοστό αναπηρίας 50% τουλάχιστον, η παροχή ορίζεται σε πενήντα ευρώ (50) για ένα τέκνο, σε εβδομήντα ευρώ (70) συνολικά για δύο τέκνα, σε εκατόν είκοσι ευρώ (120) συνολικά για τρία τέκνα, σε εκατόν εβδομήντα ευρώ (170) συνολικά για τέσσερα τέκνα, και προσαυξάνεται κατά εβδομήντα ευρώ (70) ανά επιπλέον τέκνο.
Η κατά τα ανωτέρω παροχή χορηγείται για τέκνα προερχόμενα από γάμο, φυσικά, θετά ή αναγνωρισθέντα, εφόσον είναι άγαμα και δεν υπερβαίνουν το 18ο έτος της ηλικίας τους ή το 19ο έτος, εφόσον φοιτούν στη Μέση Εκπαίδευση.
2. Ειδικά, για τέκνα που φοιτούν στην ανώτερη ή ανώτατη εκπαίδευση, καθώς και σε Ινστιτούτα Επαγγελματικής Κατάρτισης (Ι.Ε.Κ.), η παροχή δίδεται μόνο κατά το χρόνο φοίτησής τους, που προβλέπεται από τον οργανισμό κάθε Σχολής, σε καμιά περίπτωση πέρα από τη συμπλήρωση του 24ου έτους της ηλικίας της.
3. Για τη διακοπή της παροχής, λόγω συμπλήρωσης των ανωτέρω, κατά περίπτωση, ορίων, ως ημέρα γέννησης των παιδιών θεωρείται η 31η Δεκεμβρίου του έτους γέννησής τους και, προκειμένου περί φοιτητών ή σπουδαστών, η λήξη του ακαδημαϊκού ή σπουδαστικού έτους.
http://www.alfavita.gr/artrog.php?id=48407
Read more

Αλλαγές στα χρόνια αλλαγής βαθμού

πηγή: ΔΔΕ Φθιώτιδας


http://www.alfavita.gr/artrog.php?id=48427
Read more

Η νέα κατάταξη των 180.000 εκπαιδευτικών α/βάθμιας και β/βάθμιας εκπαίδευσης και τα επιδόματα θέσης ευθύνης (Με τις τελικές αλλαγές)

ΡΕΠΟΡΤΑΖ alfavita.gr
 
Η ΝΕΑ ΚΑΤΑΤΑΞΗ ΤΩΝ 180.000 ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΩΝ ΚΑΙ ΤΑ ΕΠΙΔΟΜΑΤΑ ΘΕΣΗΣ ΕΥΘΥΝΗΣ

  Οι 180.000 Καθηγητές, Δάσκαλοι και Νηπιαγωγοί που υπηρετούν στην Α/βάθμια και Β/βάθμια εκπαίδευση (Γενική και Επαγγελματική) με βάση το πολυνομοσχέδιο «ΣΥΝΤΑΞΙΟΔΟΤΙΚΕΣ ΡΥΘΜΙΣΕΙΣ, ΕΝΙΑΙΟ ΜΙΣΘΟΛΟΓΙΟ-ΒΑΘΜΟΛΟΓΙΟ, ΕΡΓΑΣΙΑΚΗ ΕΦΕΔΡΕΙΑ ΚΑΙ ΑΛΛΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ ΤΟΥ ΜΕΣΟΠΡΟΘΕΣΜΟΥ ΠΛΑΙΣΙΟΥ ΔΗΜΟΣΙΟΝΟΜΙΚΗΣ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΗΣ 2012-2015» κατατάσσονται αυτοδικαίως στους βαθμούς της κατηγορίας που υπηρετούν, με βάση τον συνολικό χρόνο πραγματικής δημόσιας υπηρεσίας ως εξής:
α) οι υπάλληλοι των κατηγοριών ΠΕ και ΤΕ (Πανεπιστημιακής και Τεχνολογικής Εκπαίδευσης)
 1) με συνολικό χρόνο πραγματικής δημόσιας υπηρεσίας μέχρι τρία (3) έτη, στο Βαθμό ΣΤ,
 2) με συνολικό χρόνο πραγματικής δημόσιας υπηρεσίας μέχρι εννέα (9) έτη, στο Βαθμό Ε,
 3) με συνολικό χρόνο πραγματικής δημόσιας υπηρεσίας μέχρι δεκαπέντε (15), στο Βαθμό Δ,
 4) με συνολικό χρόνο πραγματικής δημόσιας υπηρεσίας μέχρι είκοσι τρία (23) έτη για την ΠΕ κατηγορία και είκοσι πέντε (25) έτη για την ΤΕ κατηγορία , στο Βαθμό Γ,
 5) με συνολικό χρόνο πραγματικής δημόσιας υπηρεσίας περισσότερο από είκοσι τρία (23) έτη για την ΠΕ κατηγορία και είκοσι πέντε (25) έτη για την ΤΕ κατηγορία, στο Βαθμό Β.
β) οι υπάλληλοι της κατηγορίας ΔΕ (Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης)
 1) με συνολικό χρόνο πραγματικής δημόσιας υπηρεσίας μέχρι τρία (3) έτη, στο Βαθμό ΣΤ ,
 2) με συνολικό χρόνο πραγματικής δημόσιας υπηρεσίας μέχρι έντεκα (11) έτη, στο Βαθμό Ε,
 3) με συνολικό χρόνο πραγματικής δημόσιας υπηρεσίας μέχρι δέκα εννέα (19), στο Βαθμό Δ,
 4) με συνολικό χρόνο πραγματικής δημόσιας υπηρεσίας μέχρι είκοσι εννέα (29) έτη, στο Βαθμό Γ,
 5) με συνολικό χρόνο πραγματικής δημόσιας υπηρεσίας περισσότερο από είκοσι εννέα (29) έτη, στο Βαθμό Β.
 
γ) οι υπάλληλοι της κατηγορίας ΥΕ (Υποχρεωτικής Εκπαίδευσης)
1) με συνολικό χρόνο πραγματικής δημόσιας υπηρεσίας μέχρι τρία (3) έτη, στο Βαθμό ΣΤ ,
 2) με συνολικό χρόνο πραγματικής δημόσιας υπηρεσίας μέχρι δέκα πέντε (15) έτη, στο Βαθμό Ε,
 3) με συνολικό χρόνο πραγματικής δημόσιας υπηρεσίας μέχρι είκοσι επτά (27), στο Βαθμό Δ,
 4) με συνολικό χρόνο πραγματικής δημόσιας υπηρεσίας περισσότερο από είκοσι επτά (27) έτη, στο Βαθμό Γ,
  Για την κατάταξη των υπαλλήλων που κατέχουν διδακτορικό δίπλωμα καθώς και τους αποφοίτους της Εθνικής Σχολής Δημόσιας Διοίκησης και Τοπικής Αυτοδιοίκησης του Εθνικού Κέντρου Δημόσιας Διοίκησης και Τοπικής Αυτοδιοίκησης αφαιρούνται από τον απαιτούμενο χρόνο για την τελική κατάταξη έξι (6) έτη. Για τους κατόχους αναγνωρισμένου μεταπτυχιακού τίτλου σπουδών, αφαιρούνται δύο (2) έτη. 
  Σε κάθε περίπτωση η κατάταξη δεν μπορεί να γίνει σε βαθμό χαμηλότερο του εισαγωγικού.
  Οι υπάλληλοι που κατά την έναρξη ισχύος του παρόντος νόμου ασκούν καθήκοντα προϊσταμένου επιπέδου Γενικής Διεύθυνσης κατόπιν επιλογής από το αρμόδιο όργανο και έχουν τον απαιτούμενο χρόνο πραγματικής δημόσιας υπηρεσίας κατατάσσονται στο Βαθμό Α.
ΤΑ ΕΠΙΔΟΜΑΤΑ ΘΕΣΗΣ ΕΥΘΥΝΗΣ ΤΩΝ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΩΝ 
1. Στους προϊσταμένους οργανικών μονάδων του Δημοσίου, οποιουδήποτε επιπέδου καταβάλλεται, για όσο χρόνο ασκούν τα καθήκοντά της, μηνιαίο επίδομα θέσης ευθύνης οριζόμενο, κατά βαθμίδα θέσης, ως εξής:
α) Προϊστάμενοι Διοίκησης:
αα) Προϊστάμενοι Γενικών Διευθύνσεων Διοίκησης, εννιακόσια (900) ευρώ
ββ) Προϊστάμενοι Διευθύνσεων Διοίκησης, τετρακόσια (400) ευρώ
γγ) Προϊστάμενοι Τμημάτων Διοίκησης διακόσια πενήντα (250) ευρώ
δδ) Προϊστάμενοι Παιδικών Σταθμών, εκατό (100) ευρώ.
β) Προϊστάμενοι Εκπαίδευσης:
αα) Περιφερειακοί Διευθυντές εννιακόσια (900) ευρώ,
ββ) Προϊστάμενοι Επιστημονικής και Παιδαγωγικής Καθοδήγησης των Περιφερειακών Διευθύνσεων Εκπαίδευσης, τετρακόσια πενήντα ευρώ (450€),
γγ) Σχολικοί Σύμβουλοι προσχολικής αγωγής, δημοτικής εκπαίδευσης, ειδικής αγωγής και δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης, Προϊστάμενοι Διευθύνσεων Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης, τετρακόσια ευρώ (400€),
δδ) Διευθυντές Ενιαίων Λυκείων, Επαγγελματικών Λυκείων, ΚΕ.Δ.Δ.Υ και Ε.Ε.Ε.Ε.Κ., τριακόσια πενήντα ευρώ (350€),
εε) Διευθυντές Γυμνασίων, Επαγγελματικών Σχολών, Τετραθέσιων και άνω Δημοτικών Σχολείων και Σχολικών Εργαστηριακών Κέντρων, διακόσια πενήντα ευρώ (€250). Εφόσον τα σχολεία διαθέτουν τουλάχιστον εννέα (9) τμήματα τριακόσια ευρώ (€300),
στστ) Υποδιευθυντές Σχολικών Μονάδων και Σχολικών Εργαστηριακών Κέντρων, Υπεύθυνοι Τομέων Σχολικών Εργαστηριακών Κέντρων, και Προϊστάμενοι Τμημάτων Εκπαιδευτικών Θεμάτων των Διευθύνσεων Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης, εκατόν πενήντα ευρώ (€150).
ζζ) Προϊστάμενοι Μονοθέσιων, Διθέσιων και Τριθέσιων Δημοτικών Σχολείων και Νηπιαγωγείων εκατό ευρώ (€100).»
2. Το επίδομα της προηγούμενης παραγράφου καταβάλλεται και στην περίπτωση προσωρινής απουσίας του δικαιούχου από τα καθήκοντά του, για οποιαδήποτε αιτία, αλλά όχι πέραν των δύο (2) μηνών συνολικά κατ΄ έτος.
3. Σε περίπτωση νόμιμης αναπλήρωσης των προϊσταμένων της παραγράφου 1 του παρόντος άρθρου, το επίδομα της αντίστοιχης βαθμίδας καταβάλλεται μετά την παρέλευση διμήνου στους αναπληρωτές των θέσεων αυτών. Ειδικότερα, στην περίπτωση κένωσης ή σύστασης θέσης προϊσταμένου οργανικής μονάδας καταβάλλεται το ως άνω επίδομα στο νόμιμο αναπληρωτή, από την έναρξη της αναπλήρωσης.
4. Επί συρροής αξιώσεων για λήψη του επιδόματος από δύο βαθμίδες καταβάλλεται μόνο το ποσό που αντιστοιχεί στην ανώτερη βαθμίδα.
Read more

Έκθεση της Λαγκάρντ θεωρεί μη βιώσιμο το χρέος μας


Η Λαγκάρντ του ΔΝΤ σε μη κοινοποιήσιμη έκθεσή της, σύμφωνα με πληροφορίες, εκτιμά ότι το ελληνικό χρέος δεν είναι βιώσιμο. Στο άκρως απόρρητο έγγραφο του ΔΝΤ αναφέρεται ότι απαιτείται κούρεμα του επιπέδου 60% για να καταστεί η ελληνική κατάσταση διαχειρίσιμη. Παράλληλα έγινε γνωστό ότι ο δημοσιογράφος Μιχάλης Ιγνατίου μετέδωσε από τις ΗΠΑ ότι η εκταμίευση της 6ης δόσης δεν θα είναι μία εύκολη υπόθεση. 
Αποδεικνύεται τελικά ότι οι δανειστές μας θα μας κάνουν να μαρτυρήσουμε, γνωρίζοντας ότι από την 6η δόση δεν θα καλύψουμε παρά εσωτερικές μας ανάγκες χρηματοδότησης και όχι υποχρεώσεις προς τους δανειστές μας.
Εξάλλου αυτό είναι κάτι που έχει γραφεί και είναι γνωστό εδώ και καιρό.
http://www.parapolitika.gr/ArticleDetails/tabid/63/ArticleID/292314/Default.aspx
Read more

Όταν και γιαγιάδες κτυπούν τα ΜΑΤ, τότε κάτι δεν πάει καλά (βίντεο).

Όταν λοιπόν ακόμα και γιαγιάδες βγήκαν στους δρόμους και κτυπούν τις κρατικές δυνάμεις καταστολής, αυτό σημαίνει ότι μάλλον η κοινωνία τα έχει πάρει πολύ άγρια.
Ας το δουν αυτό το βίντεο εκείνοι που μας παραμυθιάζουν ότι σώζουν την Ελλάδα.

Δείτε το πασίγνωστο πλέον βίντεο...


Read more

Αίτηση δίωξης κατά και των παραιτηθέντων βουλευτών Νασιώκα Εκτωρα, Ρομπόπουλου Θωμά και Φλωρίδη Γιώργου με την κατηγορία της Εσχάτης Προδοσίας


20111022-160706.jpg
Αγαπητή συντακτική ομάδα του Ολυμπιακού Πνεύματος,
Παρακαλούμε όπως λάβετε αντίγραφο της αιτήσεως διώξεως που καταθέσαμε σήμερα από κοινού στρεφόμενοι κατά των τριών παραιτηθέντων βουλευτών Νασιώκα Εκτωρα, Ρομπόπουλου Θωμά και Φλωρίδη Γιώργου με την κατηγορία της Εσχάτης Προδοσίας σύμφωνα με την μηνυτήριο αναφορά του κ. Αντωνίου η οποία έχει γίνει δεκτή από τον Αρειο Πάγο και έχει διαβιβαστεί στην Βουλή.
Με την παραίτησή τους οι τρείς αυτοί βουλευτές έχουν πλέον

απωλέσει την βουλευτική τους ασυλία και ως εκ τούτου αρμόδιος για την εκδίκαση της μηνυτήριας αναφοράς είναι πλέον ο Αρειος Πάγος από τον οποίο ζητήσαμε και τυπικά με την υποβολή της αιτήσεώς μας την έναρξη της διαδικασίας διώξεώς τους.
Ειμαστε στην διάθεσή σας για κάθε περαιτέρω πληροφορία.
Με τιμή
Παντελής Γιαμαρέλλος
Δημήτρης  Αντωνίου
http://olympia.gr/2011/10/22/%ce%b1%ce%af%cf%84%ce%b7%cf%83%ce%b7-%ce%b4%ce%af%cf%89%ce%be%ce%b7%cf%82-%ce%ba%ce%b1%cf%84%ce%ac-%ce%ba%ce%b1%ce%b9-%cf%84%cf%89%ce%bd-%cf%80%ce%b1%cf%81%ce%b1%ce%b9%cf%84%ce%b7%ce%b8%ce%ad%ce%bd/#more-99451
Read more

Αποδοκιμασίες προς τον προκλητικότατο Απόστολο Κακλαμάνη!(video)

Αν δείτε το βίντεο θα συγχυστείτε! Η πίεσή σας θα χτυπήσει κόκκινο! Μην πείτε ότι δε σας προειδοποιήσαμε!

Ο Κακλαμάνης αποδεικνύει για πολλοστή φορά ότι αυτοί δεν έχουν ιδέα τι συμβαίνει έξω! Ιδέα! Ζουν σε γυάλα!

Τα ελικόπτερα έρχονται αδέρφια!

Ας πάρουμε όμως τα πράγματα από την αρχή: Ο Δήμος Γαλατσίου και η οικογένεια του....

αγωνιστή της δημοκρατίας Νικηφόρου Μανδηλαρά, πραγματοποίησαν εκδήλωση για τα αποκαλυπτήρια της προτομής, εις μνήμην του Ναξιώτη δημοκράτη-αγωνιστή, 44 χρόνια μετά τη στυγερή δολοφονία του διακεκριμένου νομικού και αγωνιστή της δημοκρατίας στην πλατεία Μανδηλαρά.

Κάποιοι από τον κόσμο που βρέθηκε εκεί αποδοκίμασαν τον Κακλαμάνη. Τα υπόλοιπα είναι για γέλια και για κλάμματα. Σιχαμερά κομματόσκυλα υπερασπίζονται τον βουλευτή τους, ο μπαρμπα-Απόστολος έχει κολλήσει και λέει συνέχεια με περίσσιο θράσσος "Αυτή είναι η δημοκρατία τους", "Είστε 5 άνθρωποι", "Δε σέβεστε τίποτα", "Είναι ντροπή σας" και άλλα τέτοια χαζά, ενώ τολμάει να πει σε κάποιον και: "Άκουσες τι σου λέω;"

Αυτά δηλαδή που έπρεπε να του λέμε εμείς μας τα λέει αυτός. Να θυμίσουμε απλά ότι ο κύριος Κακλαμάνης είναι σχεδόν 40 χρόνια βουλευτής (από το 1974 χωρίς κανένα διάλειμμα!) και έχει κάνει 6 φορές Υπουργός. Δε λέμε τίποτα άλλο, τα συμπεράσματα δικά σας:

http://vouliazoume.blogspot.comhttp://www.on-news.gr/2011/10/video_22.html
Read more

ΣΟΚ: ‘Αρθρο του προέδρου του Αρείου Πάγου για το μνημόνιο


Διαβάστε ένα άρθρο που υπογράφει ο πρόεδρος του Αρείου Πάγου κ. Β.Α. Κόκκινος στην εφημερίδα «Χρόνος της Κομοτηνής».
» Είναι κοινώς γνωστό, ότι ο κ. Καραμανλής, μετά την απειλή του κ. Παπανδρέου, πως αν δεν γίνουν πρόωρες εκλογές θα ρίξει την κυβέρνηση κατά την εκλογή του Προέδρου της Δημοκρατίας, προκειμένου να τερματίσει την προκληθείσα αβεβαιότητα των πολιτών και την εξ αυτής ζημία της οικονομίας, αναγκάσθηκε να προσφύγει σε εκλογές. Ετόνισε όμως, κατά τρόπον δραματικό, εις την τελευταία ομιλία του στο Πεδίον Άρεως, ότι η….λύση της κρίσεως πρέπει να είναι «Ελληνική».
Η διατύπωση αυτή είναι άκρως χαρακτηριστική και αποκαλυπτική του γεγονότος, ότι εγνώριζε ή υποπτευόταν τι εσκόπευε να πράξει ο κ. Παπανδρέου. Στο προηγούμενο φύλλο της «ΑΞΙΑΣ» έγινε λόγος για την ποινική ευθύνη του κ. πρωθυπουργού εκ της εξαπατήσεως των εκλογέων το 2009, με τη διαβεβαίωσή του ότι υπάρχουν χρήματα και την υπόσχεσή του ότι θα δώσει αυξήσεις, σε μισθούς και συντάξεις, ανώτερες του πληθωρισμού (άρθρο 162 του Ποιν.Κωδ.).
Επί πλέον του εγκλήματος τούτου όμως, διαπράχθηκε και αυτό της απιστίας σε βάρος του Δημοσίου σε βαθμό κακουργήματος (άρθρο 390 του Ποιν. Κωδ. σε συνδυασμό με το ν.1608/1950). Συγκεκριμένως, ο πρώην υπουργός των Οικονομικών κ. Παπακωνσταντίνου, ως έχων εκ του νόμου τη διαχείριση των οικονομικών της Ελλάδας και ο κ. Παπανδρέου, ως πρωθυπουργός, έχων επίσης εκ του Νόμου την επιμέλεια αυτών, δεν έσπευσαν αμέσως μετά την ανάληψη των καθηκόντων τους – όπως ηδύναντο και όφειλαν – να δανεισθούν από την αγορά τα αναγκαία για την χώρα μας ποσά, με τα τότε ισχύοντα χαμηλά επιτόκια. Και ο πρώην πρωθυπουργός της Αγγλίας Γκόρντον Μπράουν είπε σε πρόσφατο βιβλίο του, ότι αν η Ελλάς δανειζόταν αμέσως μετά τις εκλογές 30 δις ευρώ, θα απέφευγε την υπαγωγή της εις το Δ.Ν.Τ.
Αλλ΄ ο πρωθυπουργός συζητούσε με τον κ. Στρος Καν, ακόμη και προ των εκλογών, περί του πώς θα υπαχθεί η χώρα στο Δ.Ν.Τ., μολονότι σε συνέντευξή του στον κ. Κούλογλου είχε ομολογήσει ότι οι χώρες, που κατέφυγαν εις τούτο, κατεστράφησαν και οι πολίτες τους εξαθλιώθηκαν.
Περαιτέρω, διεκήρυσσαν σε διάφορα διεθνή ακροατήρια του εξωτερικού, ο μεν πρώτος των ανωτέρω, ότι η οικονομία της χώρας μας έχει την πορεία και τη μοιραία τύχη του Τιτανικού, ο δε δεύτερος, ότι αυτή ευρίσκεται στην εντατική, πνέουσα τα λοίσθια, ενώ ο λαός μας είναι διεφθαρμένος. Μάλιστα συνεκάλεσε σύσκεψη υπό τον Πρόεδρο της Δημοκρατίας για την πάταξη της διαφθοράς, η οποία έγινε γνωστή στα πέρατα του κόσμου δια της τηλεοπτικής προβολής της.
Συνεπεία των άνω δηλώσεων και ενεργειών επακολούθησε, όπως ήταν φυσικό και λογικό, η αύξηση των επιτοκίων, με αποτέλεσμα τα spreads να ανέλθουν στα ύψη. Ο ισχυρισμός ότι δεν εγνώριζαν, τάχα, αν θα επακολουθήσει αύξηση των επιτοκίων είναι αστείος. Οιοσδήποτε δανειστής, ακούων ότι ο υποψήφιος οφειλέτης του είναι αφερέγγυος, είναι φυσικό και γνωστό, ότι θα ζητήσει μεγαλύτερο επιτόκιο και περισσότερες εγγυήσεις. Η κυβέρνηση δια του αρμοδίου εκπροσώπου της, υπέγραψε ένα δάνειο 110 δις ευρώ με την Τρόϊκα και το Δ.Ν.Τ., υπό δυσμενεστάτους όρους για τη χώρα μας.
Μεταξύ άλλων: α) η Ελλάδα ανέλαβε την υποχρέωση να επιστρέψει το άνω ποσό εντός τριετίας, πράγμα που ήτο αδύνατον να συμβεί, υπό οιεσδήποτε ευνοϊκές συνθήκες. β) Παραχωρήθηκε δικαίωμα στους δανειστές να επιδιώξουν αναγκαστική εκτέλεση προς ικανοποίηση των απαιτήσεών τους, επί παντός περιουσιακού στοιχείου του Δημοσίου, ακόμη και επί του υπεδάφους της χώρας. Κατά συνέπεια δεν είναι δυνατόν σήμερα να ιδιωτικοποιήσει κανένα δημόσιο περιουσιακό στοιχείο, εφόσον όλα είναι υπέγγυα στους δανειστές. γ) Η Ελλάδα παραιτήθηκε από το δικαίωμά της να δανεισθεί από άλλη χώρα, υπό καλυτέρους όρους, για να προεξοφλήσει το δάνειο του Μνημονίου! δ) Ανέλαβε υποχρέωση, με μία δανειακή σύμβαση τριετούς διαρκείας, να μη αυξήσει την επιχορήγηση των ασφαλιστικών ταμείων, πέραν του 2,5% ετησίως του ΑΕΠ μέχρι το 2060, δηλαδή για 38 ολόκληρα χρόνια, μετά τη λήξη του δανείου. και ε) τέλος δέχθηκε την υπαγωγή της συμβάσεως στο Αγγλικό Δίκαιο, που είναι επιεικέστατο για τους δανειστές και σκληρότατο για τους δανειζομένους.
Ο κ. πρωθυπουργός ενώ γνωρίζει ότι δια του Μνημονίου έχει παραχωρήσει απόλυτα δικαιώματα επί της δημοσίας περιουσίας, μέχρι και της μεταβιβάσεως αυτής, σε οιαδήποτε εταιρεία υποδείξουν οι δανειστές, δηλώνει τώρα ψευδώς προς τον ελληνικό λαό ότι δεν θα πωληθεί ούτε σπιθαμή γης! Βεβαίως μία νόμιμη διάδοχος κυβέρνηση θα ηδύνατο να προβάλλει ακυρότητα του Μνημονίου, εκ του λόγου ότι υπεγράφη από τη σημερινή κυβέρνηση, η οποία εξέπεσε της νομιμότητος, ως απωλέσασα την έγκριση της λαϊκής κυριαρχίας δια της καταφανούς αθετήσεως των προεκλογικών υποσχέσεών της.
Η σημερινή κυβέρνηση λαμβάνει εξοντωτικά μέτρα, εις βάρος των μισθωτών και συνταξιούχων, μέχρι του σημείου να φορολογείται και ο έχων μηνιαία σύνταξη 417 ευρώ, με αποτέλεσμα οι Έλληνες να ασχολούνται με τα μέτρα αυτά και να παραβλέπουν τα φοβερά προνόμια, που η Κυβέρνηση παραχώρησε στους δανειστές μας και τους κινδύνους που διατρέχουν εξ αυτών η εθνική κυριαρχία και ασφάλεια.
Ουδείς μας εξήγησε κατά τί ωφελήθη η Ελλάδα από το παραπάνω δάνειο, αφού το δημόσιο χρέος αυξήθηκε και το έλλειμμα παραμένει στο ποσό των 20 δις περίπου ετησίως. Αν είχε εκλεγεί η κυβέρνηση Καραμανλή, η κρίση θα είχε αντιμετωπισθεί ομαλά, χωρίς τις σημερινές οδυνηρότατες συνέπειες για τον ελληνικό λαό. Οι μισθοί και τα δώρα δεν θα είχαν περικοπές, όπως είχε δηλώσει ο κ. Καραμανλής και συμφωνήσει με τον κ. Αλμούνια. Επομένως δεν θα επακολουθούσε η σημερινή ύφεση. Ούτε θα ήταν τόσο μεγάλος ο αριθμός των λιμοκτονούντων και αυτοκτονούντων, ενώπιον των δυσβαστάκτων υποχρεώσεων, στις οποίες τους υπέβαλε μια Κυβέρνηση, που δεν εννοεί να περικόψει τις σπατάλες της και προτιμά να αυξάνει τους ανέργους.
«Όταν υπάρχουν άνθρωποι, στερούμενοι άρτου και φαρμάκων, ουδείς δικαιούται να είναι πλούσιος», είχε πει ο αείμνηστος Γεώργιος Παπανδρέου. Ο εγγονός του όμως, καταδικάζει τους Έλληνες σε στέρηση του άρτου και των φαρμάκων. Ενώ ο ίδιος θέλει και τρίτο γραφείο (δεν του αρκούν τα άλλα δύο, στου Μαξίμου και στη Βουλή), έναντι του Εθνικού Κήπου, ο δε υπουργός του των Οικονομικών αξίωσε και δεύτερο γραφείο, κόστους 900.000 ευρώ. Οι περισσότεροι πολίτες πένονται. Υπάρχει ωστόσο υπουργός της Κυβερνήσεως, που δηλώνει στο «πόθεν έσχες» κατάθεση 4.000.000 ευρώ, κατά τα δημοσιεύματα του Τύπου.
Αποτελεί πλέον ανέκδοτο, η επαγγελία του ΠΑΣΟΚ ότι θα πατάξει τη φαυλοκρατία. Ψήφισε Νόμο και υπεχρέωσε τα Δικαστήρια να αναγνωρίζουν έμπρακτη μετάνοια σε εκείνον που υπεξαιρεί 50.000.000 ευρώ και όταν ανακαλύπτεται τα επιστρέφει. Ψήφισε άλλο Νόμο δια του οποίου, στην ουσία, επιτρέπει την καλλιέργεια της ινδικής καννάβεως δια ίδια χρήση και τιμωρεί επιεικέστατα τους εμπόρους ναρκωτικών.
Αυτά κέρδισε η ελληνική κοινωνία τη διετία της διακυβερνήσεως του ΠΑΣΟΚ, πέραν της καταργήσεως των δύο σπουδαίων υπουργείων Ναυτιλίας και Τουρισμού, αλλά και αυτού της Βορείου Ελλάδας και της επιβολής του «Καλλικράτη» δια του οποίου οι κάτοικοι των επαρχιών υποβάλλονται σε περιττές δαπάνες και απώλειες ημερομισθίων, για τη διεκπεραίωση και των πλέον απλών διοικητικών υποθέσεών τους.
Ήδη, αναγγέλλεται η ανάθεση της διακομιδής των σκουπιδιών σε εταιρίες, με συνέπεια να έχουν γίνει βουνά τα απορρίμματα στην πρωτεύουσα και τα προάστια, λόγω της παρατεταμένης απεργίας των εργατών αποκομιδής απορριμμάτων στους διαφόρους Δήμους. Και το ερώτημα είναι: γιατί οι εργάτες αυτοί να παραμείνουν άνεργοι και να έλθουν εταιρίες με Πακιστανούς και άλλους αλλοδαπούς, αμειβομένους με 3 μόνον ευρώ; Αντί το κράτος να βρει τρόπους απασχολήσεως των Ελλήνων, πράττει το αντίθετο. Πλην άλλων, προσπαθεί να περιέλθουν οι μεταφορές και το εμπόριο φαρμάκων σε εταιρίες και να μείνουν άνεργοι οι εργαζόμενοι σήμερα στα φορτηγά και τα φαρμακεία.
Τέλος, λέγεται στα ΜΜΕ, ότι η κυβέρνηση χορηγεί επίδομα ανεργίας 1.000 ευρώ μηνιαίως σε 250 χιλιάδες αλλοδαπούς. Είναι τούτο αληθές ή όχι; Ας μας απαντήσει ένας αρμόδιος. Για να γνωρίζει ο ελληνικός λαός πώς διαχειρίζεται η κυβέρνηση το δημόσιο χρήμα.»
ΠΗΓΗ ΚΕΙΜΕΝΟΥ ΚΑΙ ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑ ΣΤΟ: www.prionokordela.gr
http://kerkidablog.com/index.php/archives/22637
Read more

Πρωτοβουλίες από τον Γιώργο ή χωρίς τον Γιώργο;Φαίνεται πως μας δουλεύουν κανονικά οι βουλευτές και τα στελέχη του ΠΑΣΟΚ, όταν διατυμπανίζουν, μετά από κάθε ψηφοφορία, ότι τάχατες ζητούν από τον κ. Παπανδρέου να αναλάβει πολιτικές πρωτοβουλίες. Και όταν λένε πολιτικές πρωτοβουλίες εννοούν δύο πράγματα: Είτε κυβέρνηση ευρύτερης στήριξης, είτε εκλογές. Φυσικά ο κ. Παπανδρέου δεν έχει καμία τέτοια πρόθεση και τα στελέχη αυτά το γνωρίζουν. Γι΄ αυτό και λειτουργούν εκ του ασφαλούς, σαν....
"τζάμπα μάγκες" (που είπε και κάποιος), ενώ ταυτόχρονα ψηφίζουν ότι πιο σκληρό και αντιλαϊκό επιβάλει ο κ. Παπανδρέου.  

Αν πράγματι ήθελαν τα διαμαρτυρόμενα στελέχη, να αναλάβει ο πρωθυπουργός τέτοιες πρωτοβουλίες, θα έπρεπε απλά να του θέσουν μια συγκεκριμένη προθεσμία, μετά την οποία, θα του διεμήνυαν ότι  θα αναλάβουν οι ίδιοι πρωτοβουλία, χωρίς τον κ. Παπανδρέου πλέον.
Ποια πρωτοβουλία; «Είτε το κάνετε αυτό κ. πρωθυπουργέ μέσα σε ένα μήνα ή θα καταψηφίσουμε το αμέσως επόμενο νομοσχέδιο».  Αυτό θα σήμαινε, πραγματική πρωτοβουλία των βουλευτών για εκλογές.
Θα κάνουν κάτι τέτοιο; Όχι βέβαια.
Τα υπόλοιπα λοιπόν, είναι «άλλα λόγια ν’ αγαπιόμαστε», για επικοινωνιακούς και ψηφοθηρικούς λόγους...  
Read more

Καταγγελία – κόλαφος για Διαμαντοπούλου.

ΟΜΟΣΠΟΝΔΙΑ ΣΥΛΛΟΓΩΝ ΕΛΛΗΝΩΝ ΓΟΝΕΩΝ ΒΑΥΑΡΙΑΣ Α.Σ
​ Αριθμός Συλλόγου 14362
c/o
Krikis Athanassios
Dachauerstr. 481, 80993 München
Τελ. 015116013127, Email: anthanassios.krikis
Προς: την κα Υπουργό Παιδείας, Δια Βίου Μάθησης και Θρησκευμάτων
Θέμα: Νέος νόμος /πλαίσιο για την εκπαίδευση των ελληνοπαίδων του εξωτερικού.
Κυρία Υπουργέ
Με το νέο νόμο /πλαίσιο για την εκπαίδευση των ελληνοπαίδων του εξωτερικού, προσπαθείτε την ελληνόγλωσση εκπαίδευση στην Γερμανία, να την κάνετε κομμάτι του καταρρέοντας ελληνικού κρατικού συστήματος, μ’ ένα «σχεδιάγραμμα εξόντωσης» και «στραγγαλισμού» του δημόσιου σχολείου αποκλείοντας τους μαθητές της Γερμανίας από την εισαγωγή τους στα ΑΕΙ και ΤΕΙ της Ελλάδας αφού με το κλείσιμο των Ελληνικών Λυκείων στη Γερμανία στερείτε από τους μαθητές την Ελληνόγλωσση εκπαίδευση που τους προσφέρει το Λύκειο, με αποτέλεσμα να στερείτε από τα Ελληνόπουλα που θέλουν να μάθουν τη Γλώσσα της Πατρίδας τους, το δικαίωμά τους να την διδαχθούν, αλλά επίσης στόχος σας είναι να καταργήσετε και το ποσοστό 3% των φοιτητών και σπουδαστών που εισάγονται μέχρι τώρα στα Ανώτατα και Ανώτερα Εκπαιδευτικά Ιδρύματα της Ελλάδας, αφού με το κλείσιμο των Ελληνικών Λυκείων στερείτε από αυτούς τους μαθητές τη δυνατότητα να εισάγονται στα ΑΕΙ και ΤΕΙ. Ειδικότερα η διάταξη του υπό ψήφιση Νόμου, η οποία προβλέπει την κατάργηση των Ελληνικών Λυκείων στη Γερμανία έρχεται σε αντίθεση και διαψεύδει όσα δηλώσατε στη Βουλή αλλά και στο από 25-05-2010 Δελτίο Τύπου όπου αναφέρατε ότι: «Η πολιτική μας θα μπορούσε να συνοψιστεί στο δόγμα ότι δεν πρέπει ούτε ένα Ελληνόπουλο, σε κανένα σημείο του πλανήτη, τη στιγμή που θέλει να μάθει ελληνικά, να μην έχει τη δυνατότητα να μάθει. Γι’ αυτό το θέμα της γλώσσας, είναι το κεντρικό στοιχείο, γύρω από το οποίο οργανώνεται αυτή η πολιτική».
Θέλετε να διαλύσετε ήθη και έθιμα;
Θέλετε να εξοντώσετε όσους μιλούν ελληνικά;
Το Υπουργείο Παιδείας μας ξεγέλασε με τονδήθεν Διάλογο της Παιδείας του εξωτερικού. Στείλατε την Αναπληρωτή Υπουργό Παιδείας και την Υφυπουργό σας στο Μόναχο, οι οποίες με εντυπωσιακή σκηνοθεσία παίξανε τον συγκεκριμένο ρόλο τους. ότι δήθεν θα δώσουν την μάχη τους μαζί με το θύμα, (Πειράματα του Παυλώφ), για την αναβάθμιση των σχολείων μας στη Γερμανία, ενώ ήταν προκαθορισμένη η τύχη της ελληνόγλωσσης εκπαίδευσης, κατεξευτελίζοντας το επίπεδο των σχολείων μας με τις ανούσιες δήθεν αλλαγές «μεταρρυθμίσεις» κατωτάτου Γερμανικού επιπέδου, με βιβλία γραμμένα στο γόνατο. Το πετύχατε αυτό με πολύ υπομονή, βήμα – βήμα και τμηματικά σε κάθε γενιά μέχρι στους σημερινούς μαθητές, χωρίς να αισθάνεστε σαν αρμόδιοι, συνυπεύθυνοι στον αργό αλλά βέβαιο υπαρκτό εκφυλισμό της ελληνόγλωσσης εκπαίδευσης των παιδιών μας.
Το Υπουργείο Παιδείας, το γραφείο Α/θμιας και Β/θμιας εκπαίδευσης του Μονάχου και άλλοι καλοθελητές που εμφανίστηκαν με ψεύτικη πατρότητα με σκοπό την παραπλάνηση των γονέων και μόνο τυφλωμένοι από τις προσωπικές και οικονομικές τους φιλοδοξίες αλλά και για να επιδείξουν έργο στα αφεντικά τους δεν διστάζουν να μετέλθουν κάθε μέσου, μέχρι και να θυσιάσουν τους 2.000 Έλληνες μαθητές της Βαυαρίας, αφού όπως πολύ καλά γνωρίζετε, τα σχολεία της Βαυαρίας χρηματοδοτούνται από την Κυβέρνηση της Βαυαρίας με το 100% στους μισθούς των εκπαιδευτικών και το μεγαλύτερο μέρος των λειτουργικών εξόδων και από τις επιχορηγήσεις αυτές το Ελληνικό Δημόσιο έχει και έσοδα, με την παράνομη παρακράτηση του 25% από τον μισθό των εκπαιδευτικών, τα οποία κατατίθενται στον Προϋπολογισμό της Ελλάδας.
Προφανώς για το Υπουργείο Παιδείας, ισχύει ότι:
«Ηθικόν είναι ότι εξυπηρετεί το Κόμμα»;
Πως εξηγείται αλλιώς, ότι κάποιοι αρμόδιοι διαχειριστήκαν το θέμα μας με ένοχη ανικανότητα; Κάποιοι διέσυραν και οδήγησαν τα παιδιά μας στα στόματα θηρίων, είτε απόεπιπολαιότητα είτε ενδεχομένως και από ύποπτες σκοπιμότητες.
Και να που φτάσαμε, με την «Τεχνική του Σαλαμιού»!! Ισοπεδωθήκανε στο μηδέν τα σχολεία μας. Δεν θα υπάρχει συνέχεια!
Με αυτήν την ανάλγητη συμπεριφορά του Υπουργείου Παιδείας προς μαθητές που για μια ακόμη φορά αρνείται πεισματικά να ενσωματώσει τα τέκνα του, δείχνει μια παγκόσμια πρωτοτυπίατης χώρας μας. ¨Όπως επίσης πουθενά στο κόσμο δεν υπάρχουν σχολεία τα οποία με την έναρξη της νέας σχολικής χρονιάς δεν έχουν βιβλία.
Κυρία Υπουργέ
Μάλλον θα ζείτε και θα κυβερνάτε σε άλλη χώρα, αλλιώς θα γνωρίζατε πώς η εθνική μας υπερηφάνεια στηρίζεται σε μια ιστορία που όλοι τους ζηλεύουν και πως η αξιοπρέπεια και η μόρφωση των μαθητών μας αξίζει περισσότερο από τα πάσης φύσεως συμφέροντα.
Με τη ψήφιση του νέου νόμου καταργείτε την δημόσια ελληνόγλωσση εκπαίδευση στη Γερμανία. Είναι αυτονόητο επίσης ότι οι γονείς και οι μαθητές της Γερμανίας δεν θα το δεχθούν αυτό. Δεν αντέχουμε άλλο, να διεκδικείτε πιεστικά τα δάκρυα και το αίμα μας . Δεν είναι υπερβολή αυτό. Και πρέπει να σας το πούμε « δεν σας παίρνει άλλο γιατί εσείς είστε η Υπουργός, ενώ εμείς είμαστε απλοί γονείς», γονείς και μαθητές που τους έχετε τραυματίσει το ηθικό και την αξιοπρέπεια.
Γι’ αυτό θα σας το φωνάξουμε στα αυτιά σας, στα αυτιά όλων των αρμοδίων:
«Ως εδώ»!
Αν δεν μπορείτε, να βρείτε λύσεις, πιο αποδοτικές, πιο έξυπνες και σίγουρα πιο ανθρώπινες, ομολογήστε την αδυναμία σας. Δεν είναι ντροπή να μη μπορεί κανείς, είναι όμως απαράδεκτο να επιμένει στην ευθύνη της γενικευμένης καταστροφής της ελληνόγλωσσης εκπαίδευσης στο εξωτερικό. Φτιάξατε μια εκπαίδευση που προσφέρει στους μαθητές πολύ λιγότερα από όσα τους απαιτεί. Πρέπει να καταλάβετε ότι δεν είστε μόνο οφειλέτες στους δανειστές σας, είστε οφειλέτες και στους μαθητές και γονείς που ταχθήκατε να υπηρετείτε.
Όλοι οι Γονείς και οι μαθητές στη Γερμανία ζουν σήμερα με το άγχος και την αγωνία με ποιόν τρόπο θα μπορούν να εισάγονται στα Ελληνικά ΑΕΙ και ΤΕΙ μετά την κατάργηση των Ελληνικών Λυκείων και τι ακριβώς θα ισχύσει για το ποσοστό 3% εισαγωγής των Ελλήνων μαθητώνεξωτερικού στα ιδρύματα τριτοβάθμιας εκπαίδευσης της Ελλάδας;
Για το Δ.Σ της Ομοσπονδίας Βαυαρίας
Ο Πρόεδρος Η Γραμματέας
Α. Κρίκης Ζ. Γκουτζίνα
http://olympia.gr
Read more

Bild: Ραντεβού με τις αγορές το... 2021 η Ελλάδα

Το 2020 το χρέος της χώρας θα φτάνει το 150% του ΑΕΠ γράφει η εφημερίδα
Bild: Ραντεβού με τις αγορές το... 2021 η Ελλάδα
Βερολίνο
Η Ελλάδα δεν θα μπορέσει να χρηματοδοτηθεί εκ νέου στις χρηματαγορές πριν από το 2021, παρά την οικονομική βοήθεια που θα λαμβάνει από την ΕΕ, γράφει στο αυριανό φύλλο της η γερμανική εφημερίδα Bild, επικαλούμενη έκθεση της «τρόικας» για τη βιωσιμότητα του ελληνικού χρέους.

Όπως αναφέρει το Γαλλικό πρακτορείο σε ανταπόκρισή του από το Βερολίνο, σήμερα, μετά από την τέταρτη έκθεση της «τρόικας», «η κατάσταση της ελληνικής οικονομίας έχει επιδεινωθεί». Η Bild εδώ και μήνες διάκειται εχθρικά στη δανειοδότηση της Ελλάδας από ΕΕ και ΔΝΤ.

Σύμφωνα με την Bild, που επικαλείται προγενέστερη έκθεση της «τρόικας», (σ.σ. δεν δημοσιοποιούνται αυτές οι εκθέσεις) σε σύγκριση με τον Ιούλιο ο ρυθμός ανάπτυξης της ελληνικής οικονομίας είναι 7,25 μονάδες κατώτερος.

Επίσης, το έτος 2020 το ελληνικό δημόσιο χρέος θα αντιπροσωπεύει το 152% του ΑΕΠ της Ελλάδας, αναλογία που θα μετατραπεί στο 130% το έτος 2030.

Σύμφωνα με την Bild το σκέλος της έκθεσης της «τρόικας» για τη βιωσιμότητα του ελληνικού δημόσιου χρέους δόθηκε «με τρόπο εμπιστευτικό» στη γερμανική κυβέρνηση νωρίτερα σήμερα.

Όμως παραδόθηκε σήμερα στην ευρωπαϊκή πολιτική ηγεσία και η έκθεση της Επιτροπής των Βρυξελλών, για τη βιωσιμότητα του δημόσιου χρέους της Ελλάδας.
http://www.tovima.gr/finance/article/?aid=426344#.TqLeAPEACYA.facebook
Read more

Κώστας Καραμανλής: "Μόνο ο λαός μπορεί να δώσει διέξοδο"

Στην συντροφιά της Αθηναικής Λέσχης χθες μαζί με τον Κ.Καραμανλη βρισκόταν ο Πέτρος Μολυβιάτης, ο Παναγιώτης Χηνοφώτης,ο διευθυντής της Αθηναικής Λέσχης Κυριάκος Κουκουλομάτης, ο Προκόπης Παυλόπουλος, ο Χρ.Πασαλαρης και ο καθηγητής Γρ.Σκαλκέας.... 
Η συζήτηση είχε ανάψει και πρώην πρωθυπουργός εξέφρασε την ανησυχία του για τα όσα συμβαίνουν στον τόπο. Οι συνθήκες είναι δραματικές ακούσθηκε να λέει ο Κ.Καραμανλής και ..να προσθέτει αμεσως μετά: «Μόνον ο λαός μπορεί να δώσει διέξοδο».
Ο πρώην πρωθυπουργός άφησε να εννοηθεί ότι οι ίδιοι οι βουλευτές του ΠΑΣΟΚ δεν φαίνεται να στηρίζουν πλέον τον Γ.Παπανδρέου αντιλαμβανόμενοι ότι και οι σχεδιασμοί του έχουν αποτύχει και ο λαός πλέον δεν τον θέλει.Σημασία πάντως έχει ότι ο Κ.Καραμανλής μιλώντας και για τα εθνικά θεματα στάθηκε στο θέμα των ερευνών που κάνει η Κύπρος στο ΑΟΖ της Μεγαλονήσου και παρατήρησε την έλλειψη Ελληνικής παρουσίας στον χώρο αυτό. 
Πάντως ο πρώην πρωθυπουργός για άλλη μια φορά τόνισε στους παρευρισκόμενους στο γεύμα ότι δεν πρόκειται να μιλήσει αυτήν την εποχή ούτε να δώσει συνέντευξη η να κάνει τις όποιες δηλώσεις διατηρώντας την τακτική της σιωπής που εχει επιλέξει.-

Read more

Γιωργάκη, είδες το "Τέλος του Καντάφι"; Γι αυτό...


...μηδένα προ του τέλους μακάριζε, φίλε μου!


Κε πρωθυπουργέ, πρόσεχε την οργή του λαού.
Ειδικά όταν θα έχεις απομείνει μόνος και ανίσχυρος.
Η Ιστορία είναι γεμάτη με ηγέτες οι οποίοι είχαν το τέλος του οικογενειακού σου φίλου Μουαμάρ.
Δύο χρόνια τώρα μας οδηγείς στην εξαθλίωση και σε ωκεανούς μίσους. Καταληστεύεις τα όνειρά μας εκβιάζοντας τα πειθήνια όργανα, τους βουλευτές σου, να ψηφίζουν χαράτσια που τεμαχίζουν την ανθρώπινη αξιοπρέπειά μας.
Κατάντησες εσύ, ο λαικός ηγέτης, που "δεν χρωστούσες τίποτε σε κανένα", όπως μας έλεγες προεκλογικά, να δίνεις συγχωροχάρτι στα πολιτικά καθάρματα της Ζίμενς και να σκεπάζεις όπως η γάτα τις ακαθαρσίες...
της, όλες τις βρωμιές τους.
Έβαλες μπροστά έναν μωροφιλόδοξο Βενιζέλο ο οποίος συνεχίζει το έπος του αμοραλισμού που εγκαινίασε ο Παπακωνσταντίνου και τσαλαπατώντας πάνω στο Σύνταγμα και τους Νόμους κρατικοποιείς διεφθαρμένες τράπεζες με αποτέλεσμα αντί να μειώσεις τις δημόσιες δαπάνες να τις αυξάνεις.
Το μόνο που κάνεις μεθοδικά είναι να ληστεύεις τις ζωές μας και να τις γεμίζεις αγανάκτηση.
Υπόσχεσαι μεταρρυθμίσεις την ίδια στιγμή που οι υπουργοί σου προσλαμβάνουν χιλιάδες παρατρεχάμενους  στα πολυτελή γραφεία τους.

Εκβιάζεις και ψεύδεσαι. Χαρακτηριστικό των δικτατόρων.
Κε πρωθυπουργέ πρόσεχε την οργή του λαού.
Πρόσεχε την οργή των κλεμμένων ζωών ειδικά τώρα που σε έχουν εγκαταλείψει οι Αμερικανοί φίλοι σου.
Όπως ακριβώς τον Καντάφι, τον οποίο αφού ξεζούμισαν τον εγκατέλειψαν λεία των σκυλιών που τον κομμάτιασαν.
Πρόσεχε κε πρωθυπουργέ του Πετσάλνικου των χειμερινών αποδράσεων.
Δεν υπάρχει πέτρα στην Ελλάδα που να μην κρύβει μίσος στα παγωμένα έγκατά της.
Συγκλονιστικό δεν είναι αυτό το video με τις τελευταίες στιγμές του φίλου σου του Καντάφι, ε;
Ποιος σας έδωσε το δικαίωμα ρε κερατάδες να κλέψετε τις ζωές μας;
Από τον Αβραάμ Μαργέλο-αναγνώστη  

Και μια προσφορά δική μας,.. του Ε.Μ.ΠΡΟ.Σ.!


Read more

ΤΑ ΣΧΕΔΙΑ «EURECA» & «ΗΓΕΜΩΝ» και Ο ΠΛΟΥΤΟΣ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ

Τα σχέδια αυτά είναι μια πρόταση των Γερμανών για το μεγάλο πλιάτσικο της Ελλάδος. Είναι εναλλακτικά σχέδια «διάσωσης» της Ελλάδος μέσω γενικής πώλησής της. Κάθε εβδομάδα και μια καινούργια ιδέα.
Η ιδέα αυτής  της εβδομάδος συμπυκνώνεται  σε μια αγγελία.
«Ελλάδα, πωλείται όπως είναι επιπλωμένη έναντι 125 δις ευρώ».
Εμπνευστής της  τελευταίας ιδέας «διάσωσης» της  Ελλάδος είναι η εταιρία συμβούλων  στρατηγικής Ronald Berger, μια δεξαμενή σκέψεως της Ε.Ε.
με έδρα το Μόναχο, είναι δε τακτικός σύμβουλος και συνεργάτης της Γερμανικής κυβέρνησης. Φαίνεται ότι η ιδέα μιας ολοκληρωτικής ιδιωτικοποίησης της κρατικής περιουσίας της Ελλάδος, που είναι η ουσία του σχεδίου «Eureca», ενθουσίασε τους Γερμανούς βουλευτές που υπερψήφισαν με μεγάλη πλειοψηφία τη διεύρυνση του Ευρωπα’ι’κού Ταμείου Χρηματοπιστωτικής Σταθερότητος EFSF.
H Aγγέλα Μέρκελ άφησε να πλανάται πάνω από την ανήσυχη γερμανική κοινή γνώμη ότι τα...
λίγα λεφτά που βάζουν στο EFSF θα τα πάρουν πίσω με το παραπάνω, από τη ληστεία των Ελληνικών περιουσιών.
Το σχέδιο «Eureca» αποτελεί μια ακραία εφαρμογή νεοφιλελεύθερου πειραματισμού. Οι οικονομικές θεωρίες της σχολής του Σικάγου.
Το δόγμα του  Σόκ σε πλήρη εξέλιξη. Εν ολίγοις το σχέδιο προτείνει τα εξής.
Όλα τα περιουσιακά  στοιχεία του Ελληνικού κράτους  μέχρι την αξία των 125 δις ευρώ συγκεντρώνονται σε μια ή περισσότερες εταιρίες συμμετοχών,
οι οποίες πληρώνουν  στην Ελλάδα 125 δις για να τα αποκτήσουν.
Η  Ε.Ε. μέσω του  EFSF  εξαγοράζει τις εταιρίες με τα περιουσιακά στοιχεία της Ελλάδος έναντι 125 δις. ευρώ, η έδρα της εταιρίας ορίζεται φυσικά το Λουξεμβούργο, που είναι το «πλυντήριο» της διεθνούς τοκογλυφίας.
Με τα χρήματα  αυτά η Ελλάδα επαναγοράζει τα ελληνικά ομόλογα που κατέχει η Ε.Κ.Τ. και έτσι μειώνει το ελληνικό χρέος κατά 125 δις.
Mε βάση ένα σημερινό χρέος 500 δις. ευρώ,- ύστερα από τα δύο μνημόνια- προσπαθούν τώρα με «κούρεμα» 50% και παράλληλο ξεπούλημα δημόσιας περιουσίας 125 δις. ευρώ να μας φέρουν σε έλλειμμα κάτω του 60% του ΑΕΠ από 188% του ΑΕΠ που είναι σήμερα.
Δηλαδή και  τον εθνικό πλούτο ξεπουλάμε, και «κούρεμα» μας κάνουν, και συνεχίζουμε να είμαστε χρεωμένοι κατά 125 δις. ευρώ από 500 δις. και πλέον που είμαστε τώρα. Μήπως μας λένε ποτέ την αλήθεια τι ποσό χρωστάμε;; όλο ψέματα μας λένε. Έτσι η Ε.Κ.Τ. απαλλαγμένη από τα ελληνικά ομόλογα, γλιτώνει από τον «ελληνικό κίνδυνο».
Τώρα που τους έχουμε στο χέρι, δεν τους στραγγαλίζουμε, περιμένουμε να μας πάρουν όλη  τη περιουσία, και επιπλέον να χρωστάμε, τέτοιοι εφιάλτες και πράκτορες ξένων δυνάμεων πολιτικοί μας κυβερνάνε.
Οι εταίροι  μας στην Ευρωζώνη είναι κράτη που δεν εμπνέουν εμπιστοσύνη, κινούνται εν κρυπτώ, και εκ του πονηρού, προσπαθούν να μας εκμεταλλευθούν, καταρτίζουν σχέδια για μας χωρίς εμάς.
Μία είναι η  λύση, μονόπλευρη διαγραφή του χρέους, εκ μέρους της Ελλάδος, ταυτόχρονη εκμετάλλευση του ορυκτού μας πλούτου, και αλλαγή προσανατολισμού, αφού η Δύση μας απογοήτευσε, μας κατάστρεψε!!!.
Αυτό προ’υ’ποθέτει  κυβέρνηση Εθνικών πατριωτών, τέλος πια οι διεφθαρμένοι προδότες πολιτικοί.
Η  Ε.Ε. ιδιοκτήτης των ελληνικών περιουσιακών στοιχείων  πλέον, αναλαμβάνει την ιδιωτικοποίησή τους. Την ενισχύει όμως με ένα πρόγραμμα  επενδύσεων 20 δις. ευρώ για να βελτιώσει  την αξία των περιουσιακών στοιχείων  κατά 40-60 δις. Κατά τους εισηγητές της πρότασης αυτής, αυτό θα
επιφέρει ετήσια ανάπτυξη 5% του ΑΕΠ, αλλά και των  φορολογικών εσόδων
κατά 4%. Σύμφωνα με τους εισηγητές της πρότασης , τα επιτόκια δανεισμού της Ελλάδος θα μειωθούν στο μισό, η χώρα θα αναβαθμιστεί πιστοληπτικά και οι Ελληνικές τράπεζες θα κερδίσουν 30 δις. από τα ανατιμημένα πια ομόλογα που θα έχουν. Όλα αυτά είναι θεωρητικά.
Στη πράξη δεν  ξέρουμε τι θα μας προκύψει.
Ταυτόχρονα η  χώρα θα πρέπει να δεσμευτεί σε ένα  πρόγραμμα επιπλέον ετήσιας μείωσης  του χρέους κατά 1% του ΑΕΠ το χρόνο, με στόχο το χρέος να μειωθεί κάτω από το 60% μέχρι το 2025.
Δηλαδή και  τη περιουσία θα ξεπουλήσουμε, και «κούρεμα» θα μας κάνουν με τη «ψιλή», και άλλες περισσότερες και μεγαλύτερες οικονομικές θυσίες θα κληθεί ο ελληνικός λαός να προσφέρει.
Μιλάμε για απόλυτο εξαθλίωση του λαού μας. Αυτό ήταν το αρχικό πρόγραμμά τους, γιαυτό μας χρεοκόπησαν με τη βοήθεια των εδώ προδοτών πολιτικών. Για να αρπάξουν την Ελληνική περιουσία.
Συντελείται γενοκτονία του Ελληνικού λαού εν καιρώ ειρήνης, δι’ αυτό
το τραγικό γεγονός υπεύθυνη είναι η κυβέρνηση του ΓΑΠ. Η κυβέρνηση των δοσιλόγων. Αν το πρόγραμμα πώλησης και εκμετάλλευσης των ελληνικών περιουσιακών στοιχείων αποφέρει κέρδη, αυτά θα δοθούν στην Ελλάδα για να μειώσει και άλλο το χρέος της. Αν όμως το πρόγραμμα αποδειχθεί ζημιογόνο, δηλαδή δεν συγκεντρωθεί το ποσό των 125 δις. και μείνουν απούλητα περιουσιακά στοιχεία, τότε η Ελλάδα υποχρεούται να ξαναγοράσει τα απούλητα περιουσιακά στοιχεία, και να επεκτείνει το πρόγραμμα μείωσης του χρέους της  κάτω από το 60% μέχρι το 2025.
Δηλαδή τραγελαφική  κατάσταση. Και χαμένοι και δαρμένοι, λέει ο λαός. Αυτά είναι τα αποτελέσματα της προδοσίας των «Ελλήνων» πολιτικών.
Γιαυτό εσκεμμένα  μας βάλανε στο ΔΝΤ για να αρπάξουν το πλούτο μας 
οι τράπεζες του  Ρότσιλντ,  και της παγκόσμιας διακυβέρνησης.
Επί της ουσίας, η πρόταση είναι ένα σχέδιο με το οποίο οι πιστωτές της χώρας  όχι μόνο δεν θα χάσουν ούτε ένα  ευρώ, αλλά θα βγάλουν κέρδος από  τον αφρό του κρατικού πλούτου  που θα αποκτήσουν έναντι πινακίου φακής. Προσπαθούν να ληστέψουν μια χώρα που τη κατέστρεψαν!!!
 Ήδη ο ΓΑΠ τους έδωσε όλο τον ορυκτό μας πλούτο με την Ελληνική ΑΟΖ, (βλέπε «ΕΠΙΚΑΙΡΑ» τεύχος 105), σύν την ακίνητη περιουσία του κράτους κοψοχρονιά, εν μέσω ύφεσης και πτώσης των τιμών των περιουσιακών στοιχείων.
Ο Ronald Berger ιδρυτής της ομώνυμης εταιρίας που εισηγείται το
«Eureca», είναι και πρόεδρος του ομίλου Blackstone , μητρικής εταιρίας της Blackrock, (AμερικανοΕβρα’ι’κή εταιρία), που σήμερα ελέγχει τις ελληνικές τράπεζες με επιλογή της τρό’ι’κα και των «Ελλήνων» Κουίσλινγκς, αποκτώντας μεταξύ άλλων πρόσβαση σε πολύτιμα κρατικά στοιχεία και μυστικά. Όμως με το ΓΑΠ και τη Σιωνιστική παρέα του δεν απόμεινε κανένα κρατικό μυστικό. Σε όλα έχουν πρόσβαση οι πράκτορες της παγκόσμιας Σιωνιστικής κυβέρνησης.
Όλα αυτά έγιναν ώστε η Σιωνιστική Αμερική (ΗΠΑ), να κάνει κουμάντο μέσα στην Ε.Ε. μέσω ΓΑΠ και ΔΝΤ, κατ’ εντολή της παγκόσμιας Σιωνιστικής διακυβέρνησης, ώστε να ελέγχουν την οικονομία της Ε.Ε. της Ευρωζώνης, και συνεπώς  το Ευρώ. Κατόπιν αυτού άρχισε το οικονομικό σύστημα της Ε.Ε. να καταρρέει, και οι χώρες του Νότου της Ε.Ε. να απειλούνται με πιστωτικά γεγονότα. Χρησιμοποίησαν την Ελλάδα σαν «δούρειο ίππο» μέσα στην Ε.Ε. ώστε μέσω Ελλάδος να βάλουνε το Δ.Ν.Τ.  στην Ευρωζώνη.

                                Πώς βάλανε την Ελλάδα στο Δ.Ν.Τ.
                            -----------------------------------------------                 
Το Αμερικανικό περιοδικό «VANITY FAIR» δημοσίευσε ένα καλογραμμένο άρθρο με θέμα τη χρεοκοπία και οικονομική κρίση στην Ελλάδα. Το άρθρο αυτό, ανάμεσα στα άλλα έλεγε.
Τώρα ήλθε ο  κατάλληλος χρόνος για να μπεί η  Ελλάδα στην Ευρωζώνη,
με τη κυβέρνηση Σημίτη και τη Goldman Sachs να κάνουν παιχνίδι.
Εν αρχή ήν ο  λόγος, και ο λόγος ήταν ο Σημίτης, και Θεός ήταν  η GoldmanSachs, λέει το ιερό ευαγγέλιο, παραλλαγμένα.
Αυτό το παιχνίδι το ονόμασαν «Δημιουργική λογιστική».
Μετά τη κρίση  στις ΗΠΑ το 2008 με τα στεγαστικά δάνεια, κ.λ.π.
η Ελλάδα άρχισε να κλυδωνίζεται κάπως, αλλά όχι δυνατά, διότι η οικονομία άντεχε ακόμη, ή δεν μας είχαν ακόμη κάνει στόχο.
Περίμεναν το ΓΑΠ  να έλθει στα πράγματα για να προχωρήσουν.
Ο ΓΑΠ έκανε προσπάθειες να ανατρέψει το Καραμανλή, ο οποίος ήταν το μαύρο πρόβατο για τα αφεντικά του ΓΑΠ.
Από τη στιγμή που  ο ΓΑΠ έγινε πρωθυπουργός, αυτός  και οι φίλοι του
ήξεραν το μυστικό, και αγόρασαν 1.2 δις. ευρώ σε CDS διαμέσου του Ταχυδρομικού Ταμιευτηρίου, αυτά απεκάλυψαν οι φίλοι του Αμερικανοί, μέσω των Wikileaks, (βλέπε περιοδικά CRASH & ΕΠΙΚΑΙΡΑ).
Τότε ο ΓΑΠ και ο υπουργός του επί των οικονομικών γύρισαν τον κόσμο, διαδίνοντας φήμες ότι η Ελληνική οικονομία είναι σαν το Τιτανικό , έτοιμη να βυθισθεί. Επιπλέον ο ΓΑΠ έλεγε ότι κυβερνά μια διεφθαρμένη χώρα και ένα λαό τεμπέλη. Έτσι άρχισαν τα Spreads & CDS  να καλπάζουν προς τα πάνω. Ο ΓΑΠ παρέλαβε τα Spreads στα 130 και τα έφθασε στις3000. Στα επίπεδα αυτά τα Spreads είναι επιτόκια χρεοκοπίας.
Σε συνεργασία με τη τράπεζα της Ελλάδος,  άλλαξαν  το νόμο για αγορά μετοχών και  CDS (Ασφάλιστρα κινδύνου) και από Τ3 τον έκαναν
Τ10. Αυτό σημαίνει ανάλογα με τη πορεία της τιμής  των CDS οι κερδοσκόποι μπορούσαν να παίζουν  την αγορά των CDS.
Οι αρχικές 3 ημέρες για την εξόφληση πληρωμής αγοράς μετοχών ή CDS
έγιναν 10. Αυτό τους έδωσε το χρόνο να μεγιστοποιήσουν  τα κέρδη χωρίς να πληρώνουν ούτε ένα ευρώ. Έτσι έπαιζαν την αγορά των CDS και κερδοσκοπούσαν, ενώ ανέβαιναν τα Spreads και οι κίνδυνοι χρεοκοπίας της Ελλάδας. Έτσι εκτόξευσαν τα Spreads από 130 σε πάνω από 800 και σήμερα 2500. Αυτό σημαίνει ότι για κάθε ένα ομόλογο, η Ελλάδα έπρεπε να πληρώνει ένα έξτρα επιτόκιο 8% (με βάση τα 800) επάνω από τα επιτόκια που εδανείζετο η Γαλλία και Γερμανία.
Έτσι έφεραν εις πέρας την εντολή του μεγάλου  αδελφού-αφεντικού να χρεοκοπήσει  η χώρα, για να της πάρουν το πλούτο. Έτσι ο ΓΑΠ πέτυχε να κάνει μια μικρή κρίση χρέους σε μια μαζική κρίση των αγορών.
Καθώς έκανε  αυτά εργαζότανε να φέρει το ΔΝΤ  μέσα στην Ευρωζώνη.
Έτσι λοιπόν η Ελλάς έφθασε στη χρεοκοπία, μέσω δόλιου υπερδανεισμού, και το ΔΝΤ ήλθε στην Ελλάδα, και διαμέσου της Ελλάδος, στην Ευρωζώνη. Έτσι άρχισε το δράμα του Ελληνικού λαού, και το παιχνίδι της Ν.Τ.Π. μέσα στην Ε.Ε. Η αποστολή του ΓΑΠ επετεύχθη.
Παγκόσμιο φαινόμενο, η κυβέρνηση της χώρας, να συνωμοτεί  εναντίον της πατρίδος, και του λαού  που την εξέλεξε.
Επειδή η Ελλάδα δεν έχει το δικό της νόμισμα, δημιουργήθηκαν τεράστια προβλήματα στην οικονομία.
Όλα αυτά συνδυαζόμενα με τις μεγάλες σπατάλες της κυβερνήσεως, έφεραν τη χώρα στη χρεοκοπία, προς μεγάλη τέρψη των Κοσμοκρατόρων.
Έτσι ο ΓΑΠ  έφερε εις πέρας την αποστολή του, και σήμερα ετοιμάζεται να φύγει. Ενάμιση χρόνο τώρα μέσα στο ΔΝΤ, η ανάπτυξη της χώρας από +3.1 ετησίως, έπεσε στο μείον -6% και ήλθε η ύφεση και η φτώχεια του λαού. Ένα δάνειο με το πρώτο μνημόνιο 110 δις. ευρώ, το Μά’ι’ο του 2010 από το μηχανισμό στήριξης της Ε.Ε. και το Δ.Ν.Τ. δόθηκε στη χώρα, για το οποίο η Ελλάς παραιτήθηκε από την εθνική της κυριαρχία,
και το διέθεσε  για την αποπληρωμή παλαιών δόσεων δανείων, και άλλα μυστικά κονδύλια. Πάντως τίποτε δεν πήγε για το λαό, και ανάπτυξη. 
Το ΔΝΤ  μέσω των ελεγκτών της τρό’ι’κα , απαιτεί  έλεγχο πάνω στην οικονομία της χώρας, και ζητά πρόγραμμα αποκρατικοποιήσεων και πώληση δημόσιας περιουσίας. Η Ελλάδα πρέπει να πωλήσει όλες τις μεγάλες δημόσιες εταιρίες (ΔΕΚΟ), το Ταχυδρομικό Ταμιευτήριο, τα
Λιμάνια της, τα αεροδρόμια, τις παραλίες, τα νησιά, και αρχαιολογικούς χώρους, (είναι όρος των μνημονίων), έναντι πινακίου φακής.
Ήδη βρίσκονται στην Ελλάδα τα διεθνή αρπακτικά από  όλο τον κόσμο, για να αγοράσουν, σε τιμές δελεαστικές.
«Διεμερίσαντο τα ιμάτιά μου εαυτοίς», ψάλλει η  Αγία ημών εκκλησία.
Η τρό’ι’κα για  να μας δώσει την εκάστοτε δόση του δανείου, μας στραγγαλίζει οικονομικά. Με το δεύτερο μνημόνιο, τον Ιούλιο του 2011-το λεγόμενο μεσοπρόθεσμο, δανεισθήκαμε άλλα 110 δις. Ευρώ, και έτσι φθάσαμε αισίως τα 500 δις, ποσό χρέους μη διαχειρίσημο πλέον.
Θερμά συγχαρητήρια στη κυβέρνηση των δοσιλόγων, για το μεγάλο κατόρθωμα  καταστροφής της Ελλάδος. Ο δόλιος υπερδανεισμός σε πλήρη έξαρση, με σκοπό να χρεοκοπήσει η χώρα. Αυτό είναι εντολή
της ΝΤΠ προς ΓΑΠ, με σκοπό να προκληθεί πιστωτικό  γεγονός στη χώρα, για να μας  αρπάξουν έτσι όλο τον ορυκτό πλούτο.
Επιπροσθέτως  οι τοκογλύφες τράπεζες έχουν λάβει 108 δις. ευρώ, εγγύηση από το κράτος, για στήριξη.
Με αυτές τις εγγυήσεις οι τράπεζες πηγαίνουν στην Ε.Κ.Τ.  λαμβάνουν δάνεια με επιτόκιο 1,5%  και δανείζουν το λαό με τα χρήματα του οποίου επιβιώνουν, με επιτόκια τοκογλυφικά από 11% - 19% (πιστωτικές).
Μέσα από όλη  αυτή την ιστορία εκείνο που βλέπουμε είναι προδοσία σε μεγάλο βαθμό (treason), λέει το Αμερικάνικο περιοδικό «VANITY FAIR». Τώρα ο ΓΑΠ λέει ότι προσπαθεί να μας σώσει.

                              Σχέδιο  «Ηγεμών»
                               ---------------------
Το σχέδιο «Ηγεμών» βρίσκεται προ των πυλών. Είναι ένα Μακιαβελικό σενάριο. Η ονομασία του προγράμματος διάσωσης «Ηγεμών»,  σκοπό έχει τη διακυβέρνησή μας από τη παγκόσμια Σιωνιστική διακυβέρνηση των κ.κ. Ρότσιλντ και τη παρέα του.
Τα διεστραμμένα μυαλά της παγκόσμιας χρηματοοικονομικοπολιτικής
Ελίτ εμπνεύστηκαν από το γνωστό έργο του Μιακιαβέλι «ο Ηγεμόνας»,
αφού το συγκεκριμένο έργο του 1513 επηρέασε τη πολιτική σκέψη πολλών πολιτικών της Ν.Τ.Π.
Ως γνωστόν  πολλοί θεωρούν το Μακιαβέλι σαν  το πατέρα της σύγχρονης πολιτικής  επιστήμης, ταυτίζοντας το όνομά  του με τη διαφθορά.
Αυτό το Μακιαβελικό  έργο, έμελλε τους επόμενους αιώνες να καταστεί το εγκόλπιο αμέτρητων πολιτικών ανδρών, και να ασκήσει βαθιά επίδραση
στις πολιτικές εξελίξεις όλων των κρατών της Γης, όλων των εποχών.
Και να που η  «λαοπρόβλητος» Ελληνική κυβέρνηση  επιστράτευσε το Μακιαβέλι για μια  ακόμη φορά για τη περαιτέρω καθυπόταξη του λαού και του Κράτους, κατ’ εντολή της παγκόσμιας διακυβέρνησης.

                                Η αξία της Ελλάδος σε χρήμα:
                             -----------------------------------------
Γνωρίζετε την  αξία της Ελλάδος;;; Πάρτε βαθιά  ανάσα και διαβάστε!!!
Για όσους δεν γνωρίζουν τι θα πεί Ελλάδα που τάχα πάει για φούντο….
1.-Είμαστε μια  χώρα που ελέγχει μια χερσαία  και θαλάσσια έκταση όση 
είναι η Γερμανία και Αυστρία μαζί (450.000 τετρ.χιλιόμετρα), αφού εκτεινόμαστε από την Αδριατική 200 ν.μ. δυτικά της Κέρκυρας (Α.Ο.Ζ.)
μέχρι τη Κύπρο  μας, και από το τριεθνές στον Έβρο μέχρι νότια της Κρήτης (Ελληνική Α.Ο.Ζ.) Θέλεις δύο ώρες ταξίδι με το αεροπλάνο για να πας από τη Κέρκυρα στη Κύπρο.
2.- Στο κόσμο  ζούν συνολικά 17.000.000 Έλληνες της  διασποράς.
3.- Δεχόμαστε 16.000.000 τουρίστες το χρόνο και διαθέτουμε μια σημαντική τουριστική βιομηχανία.
4.- Έχουμε τρία μεγάλα ναυπηγεία που κατασκευάζουν παντός είδους πλοία, παρά τις προσπάθειες των προδοτών πολιτικών, και αφελών και επιπόλαιων συνδικαλιστών, να τα καταστρέψουν.
5.-Έχουμε βιομηχανίες αμαξωμάτων που κατασκευάζουν βαρέα φορτηγά, λεωφορεία, τρόλε’υ’, βαγόνια τραίνων, μπετονιέρες, βυτία, κ.λ.π.
παρά τις προσπάθειες  των προδοτών πολιτικών να καταστρέψουν τη  βιομηχανία.  
6.-Διαθέτουμε 2.400 υπερδεξανόπλοια και μεγάλα φορτηγά πλοία, που
διακινούν τις  παγκόσμιες θαλάσσιες μεταφορές.
7.-Είμαστε δεύτεροι στο κόσμο σε παραγωγή φρούτων, πορτοκάλια, λεμόνια, ελιές, λάδι, ακτινίδια, ροδάκινα, κ.λ.π.
8.-Έχουμε άφθονο ορυκτό πλούτο, σε χρυσό, ουράνιο, αλουμίνιο,
νικέλιο, μαγνήσιο, περλίτη, μπετονίτη, βωξίτη, ψευδάργυρο, μάρμαρα.
9.-Έχουμε άφθονα κοιτάσματα σε υδρογονάνθρακες,(πετρέλαιο, φυσικό αέριο) σε Ιόνιο, Αιγαίο, Κρητικό πέλαγος, και σε όλη την Ελληνική Α.Ο.Ζ.
Η αξία του πετρελαίου και του αερίου μας είναι (κρατηθείτε!!!)
10 τρισεκατομμύρια δολάρια!!! Αυτό αναφέρει το Γεωλογικό ινστιτούτο των ΗΠΑ. Εν τω μεταξύ ο χρυσός και το ουράνιο που υπάρχει στη Θράκη και στη Μακεδονία μας, είναι τα τρίτα κοιτάσματα σε όλη την Ευρώπη.
10.-Έχουμε άφθονη ηλιακή και αιολική ενέργεια, για παραγωγή ηλεκτρικής ενεργείας, την οποία θέλουν να πάρουν οι Γερμανοί , «πιρ-παρά».
Αυτή τη χώρα βρήκαν οι προδότες πολιτικοί να ξεπουλήσουν  έναντι 125 δις.
Το προδότη  πολλοί μίσησαν, τη προδοσία ουδείς, λέει ο λαός.
                                    Ο χρυσός της Ελλάδος:
                                  ----------------------------------
Οι άθλιοι ξεπούλησαν στο Κατάρ και το χρυσό της  Χαλκιδικής.
Άγνωστο το τίμημα της συμφωνίας μεταξύ του Εμίρη και του κακομοίρη.
Πάνε και τα χρυσωρυχεία-μεταλλεία της Χαλκιδικής. Περνάνε στα χέρια του Εμίρη του Κατάρ, με υπογραφή του κακομοίρη, χωρίς να γνωρίζει κανείς τι ποσοστό από το παραγόμενο χρυσό θα μπαίνει στα Ελληνικά δημόσια ταμεία, και αν θα μπαίνει!!!.
 Αποφασίστηκε  η είσοδος κεφαλαίων του Κατάρ  στην εταιρία Μεταλλεία Χαλκιδικής «Ελληνικός Χρυσός», του κ. Μπόμπολα.
Στις δηλώσεις μετά τη συνάντηση του κακομοίρη  με τον Εμίρη του Κατάρ, ο κακομοίρης ανέφερε ότι η συμφωνία στέλνει  μήνυμα στη διεθνή κοινότητα ότι  η Ελλάδα αποκτά αναπτυξιακές ευκαιρίες  μετά τις μεταρρυθμίσεις που προωθεί η κυβέρνηση. Έτσι αόριστα……
Τόσο ο κακομοίρης όσο και ο εμίρης, τόνισαν ότι  υπάρχουν σχέσεις εμπιστοσύνης ανάμεσα  στις δύο χώρες…. Έτσι αόριστα, και  για τη ταμπακιέρα τσιμουδιά. Εμείς λέμε, πάει και ο χρυσός της Χαλκιδικής (Κασάνδρα), πέταξε και αυτός όπως πέταξαν τα πετρέλαια των Ελληνικών θαλασσών υπό μορφή επενδύσεων…….
Πίσω από τον  εμίρη και το κακομοίρη είναι  οι τράπεζες του Ρότσιλντ και της  παγκόσμιας Σιωνιστικής διακυβέρνησης. Τους τα έδωσε όλα 
ο εφιάλτης κακομοίρης, και ο Ελληνικός λαός χρεοκόπησε!!!
Ψευτοσοσιαλιστές  κρυμμένοι στη τσέπη του ΡΟΤΣΙΛΝΤ συνεισφέρουν τα μέγιστα στη δημιουργία χάους στην Ελλάδα, για να ψαρέψει ο ΣΟΡΟΣ με το ΡΟΤΣΙΛΝΤ σε θολά νερά, και να μην τον πάρει κανείς χαμπάρι στην αρπαγή του χρυσού της Ελλάδος. Ο κακομοίρης μας λέει συνέχεια για να το εμπεδώσουμε, ότι λεφτά δεν υπάρχουν, (ενώ προεκλογικά έλεγε λεφτά υπάρχουν, για να αρπάξει τη ψήφο των Ελλήνων), πετσοκόβουν μισθούς και συντάξεις , οι ένοπλες δυνάμεις δεν έχουν καύσιμα και ανταλλακτικά, η Τουρκία καιροφυλακτεί, και ο κακομοίρης πέρα βρέχει, από τη πόλη έρχομαι και στη κορφή κανέλα, που λέει ο λαός,
η παγκόσμια  Σιωνιστική διακυβέρνηση να είναι καλά, και η Ελλάς ας πάει να κουρεύεται…..στα κουρεία της Ε.Ε.
Τα σχολεία  του Ελληνισμού της διασποράς  τα κλείνουμε, λεφτά για να τυπώσουμε  βιβλία των μαθητών δεν έχουμε, αλλά τις τράπεζες τις χρηματοδοτούμε με 108 δις. ευρώ, και διασώζουμε την μικρή άχρηστη τράπεζα του Λαυρέντη με πολλές εκατοντάδες εκατομμύρια ευρώ, ενώ οι τράπεζες πίνουν το αίμα του Ελληνικού λαού με τοκογλυφικά επιτόκια,
η χώρα χρεοκοπεί, και ο λαός πένεται, φθάνει ότι σώσαμε τη τράπεζα του Λαυρέντη…..Η βλακεία σε πλήρη ανάπτυξη.

                                                    ΑΝΤΩΝΗΣ  Ι.  ΓΡΥΠΑΙΟΣ
                                                    Διεθνολόγος
Read more