Σάββατο 5 Ιανουαρίου 2013

Φοβερές ατάκες που έχουν ειπωθεί σε δικαστήρια


Τα ακόλουθα είναι από το βιβλίο ‘Disorder in the American Courts’, και έχουν ειπωθεί από ανθρώπους σε δικαστήρια- έχουν καταγραφεί κατά λέξη από δικαστικούς ρεπόρτερ στην Αμερική, οι οποίοι μετά βίας παρέμεναν σοβαροί την ώρα που γίνονταν οι ερωταποκρίσεις.
ΔΙΚΗΓΟΡΟΣ: Ο μικρότερος γιος, ο εικοσάχρονος, τι ηλικίας είναι;
ΜΑΡΤΥΡΑΣ: Είναι 20, όσο περίπου και το IQ σας.
ΔΙΚ: Ήσουν παρών όταν πάρθηκε η φωτογραφία σου;
ΜΑΡΤΥΡΑΣ: Τώρα με δουλεύετε;
ΔΙΚΗΓΟΡΟΣ: Και είχε τρία παιδιά, έτσι δεν είναι;
ΜΑΡΤΥΡΑΣ: Ναι.
ΔΙΚΗΓΟΡΟΣ: Πόσα ήταν αγόρια;
ΜΑΡΤΥΡΑΣ: Κανένα.
ΔΙΚΗΓΟΡΟΣ: Υπήρχε κανένα κορίτσι;
ΜΑΡΤΥΡΑΣ: Κύριε Δικαστά, νομίζω χρειάζομαι άλλον δικηγόρο. Μπορώ να πάρω άλλον;
ΔΙΚΗΓΟΡΟΣ: Πώς τερματίστηκε ο πρώτος σας γάμος;
ΜΑΡΤΥΡΑΣ: Λόγω θανάτου.
ΔΙΚΗΓΟΡΟΣ: Και με τίνος τον θάνατο τερματίστηκε;
ΜΑΡΤΥΡΑΣ: Για μαντέψτε;
ΔΙΚΗΓΟΡΟΣ: Μπορείτε να περιγράψετε το άτομο;
ΜΑΡΤΥΡΑΣ: Ήταν μεσαίου αναστήματος και είχε γένεια.
ΔΙΚΗΓΟΡΟΣ. Ήταν άντρας ή γυναίκα;
ΜΑΡΤΥΡΑΣ: Αν δεν είχε έρθει κανα τσίρκο στην πόλη, μάλλον άντρας θα έλεγα.
ΔΙΚΗΓΟΡΟΣ: Γιατρέ, πόσες από τις νεκροψίες σας τις έχετε διενεργήσει σε νεκρούς ανθρώπους;
ΜΑΡΤΥΡΑΣ : Όλες. Οι ζωντανοί, ξέρετε, αντιστέκονται πάρα πολύ.
ΔΙΚΗΓΟΡΟΣ: Θυμάστε την ώρα που εξετάσατε το σώμα;
ΜΑΡΤΥΡΑΣ: Η αυτοψία άρχισε γύρω στις 8:30 πμ.
ΔΙΚΗΓΟΡΟΣ: Και ο κύριος Νέντον ήταν νεκρός εκείνη την ώρα;
ΜΑΡΤΥΡΑΣ: Αν όχι, σίγουρα ήταν μέχρι να τελειώσω.
Και τελος:
ΔΙΚΗΓΟΡΟΣ: Γιατρέ, πριν διενεργήσετε τη νεκροψία, ελέγξατε αν υπήρχε σφυγμός;
ΜΑΡΤΥΡΑΣ: Όχι
ΔΙΚΗΓΟΡΟΣ: Ελέγξατε την πίεση του αίματος;
ΜΑΡΤΥΡΑΣ: ‘Οχι.
ΔΙΚΗΓΟΡΟΣ: Ελέγξατε την αναπνοή;
ΜΑΡΤΥΡΑΣ: Όχι..
ΔΙΚΗΓΟΡΟΣ: Ώστε λοιπόν, είναι πιθανόν ο ασθενής να ήταν ζωντανός όταν
αρχίσατε την νεκροψία;
ΜΑΡΤΥΡΑΣ: ‘Οχι.
ΔΙΚΗΓΟΡΟΣ: Πώς μπορείτε να είστε σίγουρος, γιατρέ;
ΜΑΡΤΥΡΑΣ: Γιατί ο εγκέφαλός του βρισκόταν πάνω στο γραφείο μου σε μια γυάλα.
ΔΙΚΗΓΟΡΟΣ¨ Α, μάλιστα. Όμως θα μπορούσε ο ασθενής, παρ’ όλα αυτά, να
είναι ακόμα ζωντανός;
ΜΑΡΤΥΡΑΣ: Ναι, είναι πιθανόν- θα μπορούσε να είναι ζωντανός και να
ασκεί τη δικηγορία.
Read more

Η Θεραπεία καρκίνου είναι εδώ! Συνταρακτικό βίντεο.!!!
Για να δείτε το βίντεο με ελληνικούς υπότιτλους, πατήστε το πρώτο κουμπάκι από τη δεξιά πλευρά που γράφει "ενεργοποίηση υπότιτλων".
http://periergaa.blogspot.com 
http://periergaa.blogspot.com/2013/01/blog-post_4605.html
Read more

Δέν θά προλάβουν....

Άνέτειλε τὸ «σωτήριον» κοσμικὸν ἔτος 2013. Ἡ κατάστασις εἰς τὸν πλανήτην εἶναι ἐφιαλτική. Αἱ παραδοσιακαὶ οἰκονομικαὶ δυνάμεις καταρρέουν οἰκονομικῶς καὶ κοινωνικῶς καὶ ἀναδεικνύονται νέαι. Τὸ χρῆμα καταστρέφεται καὶ ὁ χρυσὸς συγκεντρώνεται εἰς τὰς χεῖρας ὀλίγων ἀνθρώπων.

Ἡ γενικωτέρα κατάστασις εἶναι χαώδης. Αἱ πολιτικαί, αἱ ὁποῖαι ἀσκοῦνται ἀποϊεροποιοῦν τὸ πρόσωπον τοῦ ἀνθρώπου, τὸ ὁποῖον μεταβάλλουν εἰς ἄτομον, τὸ ὁποῖον παραδίδουν εἰς τὴν ἐκμετάλλευσιν τῶν ὀλιγαρχῶν καὶ τῶν πολυεθνικῶν ἑταιρειῶν.


Οἱ πάντες ὁμιλοῦν διεθνῶς διὰ τὰς ἀγοράς. Αἱ λέξεις ἰδανικά, πίστις, ἱστορία, Ἐκκλησία, ἐλπίς, Θεός, θεσμοὶ εἶναι ἀπαγορευμέναι...

Τὸ ἔγκλημα, ἡ πορνεία, αἱ Μαφίαι, τὰ ναρκωτικά, τὸ παράνομον χρῆμα, ἡ ἀνηθικότης, τὸ ἀνώμαλον (τὸ ὁποῖον προβάλλεται ὡς κάτι τὸ φυσιολογικόν), ἡ διασκέδασις ὡς ἀποκλειστικὸς τρόπος ζωῆς, αἱ ἐκτρώσεις καὶ τὰ διαζύγια (μὲ τὸ παραμικρόν) κυριαρχοῦν εἰς τὴν ζωὴν τῶν ἀνθρώπων.

Τὴν ἰδίαν στιγμὴν ἔχομεν τὴν ἀνάπτυξιν τῆς πτωχείας, τὸν ὑποσιτισμὸν λαῶν ἀλλὰ καὶ μικρῶν καὶ... μεγάλων κοινω- νιῶν, πολέμους, ἐμφυλίους, θρησκευτικὰς ἀνατροπάς, αἱρέσεις, κατευθυνομένας πολιτικὰς καὶ Ἐθνικὰς ἐξεγέρσεις, διώξεις χριστιανικῶν μειονοτήτων ἀλλὰ καὶ κρατικῶν λειτουργῶν (οἱ ὁποῖοι δηλώνουν τὴν Χριστιανικήν των πίστιν).

Ὁ Χριστὸς ἦλθεν εἰς τὸν κόσμον, διὰ νὰ ἐξαλείψη τὰ φαινόμενα αὐτά, νὰ σώση τὴν ψυχήν τοῦ ἀνθρώπου, νὰ φέρη τὴν ἰσότητα, τὴν δικαιοσύνην καὶ τὴν εἰρήνην. Ἡ κατάστασις εἰς τὸν πλανήτην ὁμοιάζει μὲ ἐκείνην ἡ ὁποία ἐπεκράτει πρὸ Χριστοῦ.

Αἱ ἐλίτ τῶν Ἑβραίων λέγουν ὅτι τὰ Πρωτόκολλα τῶν Σοφῶν τῆς Σιὼν δὲν εἶναι ἀληθῆ καὶ ὅσα περιγράφουν εἶναι ἀποπροσανατολιστικὰ διὰ αὐτάς.
Νὰ ἀποδεχθῶμεν τὸν ἰσχυρισμόν των. Ἀλλὰ ὅσα περιγράφονται εἰς αὐτὰ θυμίζουν τὴν ἐφαρμογὴν ἑνὸς καλο- σχεδιασμένου προγράμματος, τὸ ὁποῖον ἐξελίσσεται μὲ μαθηματικὴν ἀκρίβειαν εἰς τὸν πλανήτην.
Ἡ ἐκτέλεσίς του ὑλοποιεῖται «τέλεια» εἰς τὴν Ἑλλάδα. Τὰ κεφάλαια διὰ τὴν χρεωκοπίαν χριστιανικῶν Κρατῶν, τὴν κρίσιν τῶν τραπεζῶν, τὴν συμπεριφορὰν τῶν δανειστῶν, τὴν σιωπὴν τοῦ κόσμου, τὴν συγκέντρωσιν τοῦ χρυσοῦ κ.λπ., τὴν συμπεριφορὰν τῆς κοινωνίας καὶ τοῦ λαοῦ πρὶν τὴν χρεωκοπίαν, «νομίζεις» ὅτι ἐφαρμόζονται κατὰ τρόπον ἄψογον εἰς ὅτι ἀφορᾶ τὴν ἐκτέλεσίν των.

Δὲν καλλιεργοῦμεν τὸν ἀντιεβραϊσμόν. Ἄλλωστε πιστεύομεν ὅτι ὁ ἑβραϊκὸς λαὸς εἶναι θῦμα τοῦ Διεθνοῦς Σιωνισμοῦ, ὅπως ἄλλωστε θῦμα του εἶναι καὶ ὁ Ἑλληνικὸς λαός.

Ἐκτελεστικά ὄργανα τοῦ Διεθνοῦς Σιωνισμοῦ ἀλλὰ καὶ Διεθνῶν Ὀργανώσεων εἰς τὴν Ἑλλάδα εἶναι οἱ πολιτικοί, οἱ δημοσιογράφοι, τὰ ἠλεκτρονικὰ Μέσα Ἐνημερώσεως, τὰ ἐκδοτικὰ συμφέροντα καὶ ἐπιχειρηματίαι, οἱ ὁποῖοι ὀφείλουν τὴν δύναμίν των εἰς ἰσχυρὰς οἰκονομικὰς δυνάμεις, τὰ συμφέροντα τῶν ὁποίων ὑπηρέτησαν καὶ ὑπηρετοῦν ἀπὸ τὸ 1980 καὶ ἐντεῦθεν.

Οἱ περισσότεροι ἐκ τῶν πολιτικῶν στεροῦνται Ἐθνικῆς συνειδήσεως καὶ δὲν ἔχουν οὐδεμίαν σχέσιν μὲ τὸν Ἑλληνορθόδοξον Χριστιανικὸν Πολιτισμόν, τὴν Ὀρθόδοξον Πίστιν, τὰς παραδόσεις τῆς Ἐκκλησίας καὶ τοῦ λαοῦ. 

Κατασκευάσματα οἱ περισσότεροι διαφόρων Λεσχῶν, Πολυεθνικῶν ἑταιρειῶν, ἰσχυρῶν δυνάμεων, μεγάλων διεθνῶν πετρελαϊκῶν ἑταιρειῶν (Τὰ ὀνόματά των κυκλοφοροῦν εἰς βιβλία, περιοδικά, ἔντυπα, ἐφημερίδας ἀλλὰ αὐτὰ τὰ «κατασκευάσματα» δὲν διαψεύδουν ὅτι εἶναι μέλη τοιούτων διεθνῶν ὀργανώσεων).
Ὑπακούουν εἰς τὰς ἐντολὰς τῶν δημιουργῶν των περιφρονοῦντες τὸν λαὸν καὶ καταστρέφοντες τὰς ἀξίας του. Ἐπαγγελματίαι πολέμιοι τῆς Ἐκκλησίας καὶ τῶν συμφερόντων τοῦ Ἔθνους. Ὅ,τι Ἑλληνικὸν καὶ ὀρθόδοξον χριστιανικὸν τὸ θέτουν ὑπὸ διωγμόν, τὸ πολεμοῦν, τὸ συκοφαντοῦν, τὸ διαλύουν μὲ τὴν βοήθειαν τῶν ἐκδοτῶν, τῶν περισσοτέρων καὶ ἰσχυρῶν (διαπλεκομένων) καναλαρχῶν.

Δεῖτε πῶς ἔδρασαν ἀπὸ τὸ 1977 ἕως τὸ 2009 καὶ πῶς δροῦν σήμερον. Ἀπὸ τὸ 1977 ἕως τὸ 2009 κατέστρεψαν τὴν γλῶσσαν, τὴν Παιδείαν, «ἐκυνήγησαν» τὴν Ἐκκλησίαν, ἐπέβαλον τὰς ἐκτρώσεις εἰς μίαν χώραν, ἡ ὁποία θνήσκει δημογραφικῶς, ἐπεχείρησαν τὴν πλαστογράφησιν τῆς ἱστορίας, 

δὲν ἀναγνωρίζουν τὴν προσφορὰν τῆς Ἐκκλησίας εἰς τοὺς ἐθνικοαπελευθερωτικοὺς ἀγῶνας, τὴν συκοφαντοῦν μὲ δῆθεν σκάνδαλα (πάσης μορφῆς), καθιέρωσαν τὴν πολιτικὴν κηδείαν, τὰ συμβόλαια ἐλευθέρας συμβιώσεως (τὰ ὁποῖα ἐπεχείρησαν νὰ ἐπιβάλλουν ἀνεπιτυχῶς καὶ διὰ τὴν νομιμοποίησιν τῆς ὁμοφυλοφιλίας), τὴν πολιτικὴν κηδείαν, τὰς ἀπαλλαγὰς ἀπὸ τὴν κράτησιν ὅπλου εἰς τὸ Στρατὸν τῶν Ἰεχωβάδων καὶ πολλῶν ἄλλων αἱρετικῶν, 

ἐκτύπησαν τὰ θρησκευτικὰ καὶ ἐθνικὰ σύμβολα ἀλλὰ καὶ τὸ ὁμολογιακὸν μάθημα τῶν Θρησκευτικῶν εἰς τὸ ὄνομα τῆς πολυφελετικῆς Ἑλλάδος, ἐξοβέλισαν τὴν ἐξομολόγησιν ἀπὸ τὰ σχολεῖα (σήμερον περισσότερον ἀπαραίτητος ἀπὸ κάθε ἄλλην φοράν), 

πολεμοῦν τὸν ἐκκλησιασμὸν τῶν μαθητῶν καὶ τὴν πρωϊνὴν προσευχὴν εἰς τὰ σχολεῖα ὡς καὶ τὴν παρουσίαν τῶν ἱερῶν εἰκόνων εἰς τὰ σχολεῖα, εἰς τὰ δικαστήρια, εἰς τὰ Ἀστυνομικὰ τμήματα καὶ τὰς Ἐνόπλους Δυνάμεις.

Ἔβαλον εἰς τὸ στόχαστρον ἀκόμη καὶ τὴν καμπάναν, περιορίζοντες τὸν ἦχον της. Ἀπὸ τὸ 2009 ὁπότε εἰσήλθομεν εἰς τὴν χρεωκο- πίαν τῆς χώρας, μίαν χρεωκοπίαν τὴν ὁποία τεχνηέντως ἀπὸ τὰ ἐκτε- λεστικὰ πολιτικὰ ὄργανα τῶν διεθνῶν ἀντιχριστιανικῶν καὶ διεθνῶν ὀργανώσεων (Λέσχη Μπίλντεμπεργκ, ἵδρυμα Ροκφέλερ [διαθέτει πολλὰς ὀργανώσεις], 

ἀλλὰ καὶ ἀπὸ τοὺς ἡγέτας τῆς Προτεσταντικῆς Γερμανίας, οἱ ὁποῖοι ἀναβιώνουν τὸν παγγερμανισμὸν τοῦ πολεμίου τῆς Ὀρθοδοξίας, Καρλομάγνου, ὡς καὶ ἀπὸ τὰ μεγάλας πολυεθνικὰς ἑταιρείας.

Τὰ πάντα σαρώνονται, κατεδαφίζονται, ἐξαθλιώνονται, ἐξευτελίζονται, παραδίδονται εἰς ξένας δυνάμεις, εἰς διεθνεῖς δανειστὰς —τοκογλύφους ὑπὸ Ἑλλήνων πολιτικῶν, οἱ ὁποῖοι ἀφελληνίζουν τὴν Ἑλλάδα, προκαλοῦντες ταυτοχρόνως μίαν μεγάλην ἀνθρωπιστικὴν κρίσιν. 

Εἰς αὐτὴν τὴν φάσιν.
1ον) Τὸ κοινοβούλιον ἀντεκατεστάθη ὑπὸ πράξεων Νομοθετικοῦ περιεχομένου. Τὸ «ἀποφασίζομεν καὶ διατάσσομεν» εἰς πλήρη ἐξέλιξιν.

2ον) Ἡ τεκνογονία ἀπὸ Εὐλογία Θεοῦ ἔγινε διὰ πράξεων «νομοθετικοῦ περιεχομένου» κατάρα ὑπὸ τῶν πολιτικῶν. Ἡ οἰκογένεια, ἡ γέννησις καὶ ἡ ἀνατροφὴ παιδιῶν ὑπὸ φορολογικὸν καὶ κάθε ἄλλον διωγμόν. Τὰ παιδιὰ φορολογοῦνται ὡς τὰ ὑπερπολυτελῆ αὐτοκίνητα τῶν πολὺ πολὺ πλουσίων. Προφανῶς τὸ σχέδιον προβλέπει τὴν μελλοντικὴν ἐξαφάνισιν τῶν Ἑλλήνων.

Μὲ δεδομένον ὅτι εἰς μίαν θνήσκουσαν δημογραφικῶς Ἑλλάδα δὲν ἔχει καταργηθῆ ὁ νόμος, ὁ ὁποῖος ἐπιτρέπει τὰς ἐκτρώσεις – ἀμβλώσεις καὶ παραλλήλως δὲν δίδονται κίνητρα διὰ τὴν γέννησιν νέων Ἑλλήνων καὶ Ἑλληνίδων, τοῦτο σημαίνει ὅτι ἡ Ἑλλὰς μετὰ ἀπὸ εἰκοσαετίαν ἢ πεντηκονταετίαν θὰ κατοικῆται ἀπὸ ἀλλοδαπούς, μαύρους, κίτρινους κ.λπ. ἀλλὰ ὄχι ἀπὸ Ἕλληνας.

Ἡ Ἑλλὰς ἀπὸ Ἔθνος ἀνάδελφον μεταβάλλεται εἰς πολυφυλετικόν, πολυπολιτισμικόν, εἰς Ἔθνος ἄνευ κοινῆς γλώσσης, ἄνευ κοινῆς θρησκείας (ὀρθοδόξου χριστιανικῆς) εἰς ἔθνος ἄνευ κοινῶν παραδόσεων (Χριστούγεννα, Πάσχα, Παναγίας, Μεγὰλας καὶ μικρὰς ἑορτάς), 

μὲ κλειστὰς τὰς Ὀρθοδόξους Ἐκκλησίας (ἀφοῦ δὲν ἐπιτρέπεται ἡ χειροτονία νέων ἱερέων), μὲ μικρὰ ἢ μεγάλα τζαμιά, μὲ ἱστορία, ἡ ὁποία θὰ ἔχη ἐξαφανίσει τὸν ἀντιτουρκισμὸν πρὸς χάριν τῆς ἰσλαμοποιήσεως – τουρκο- ποιήσεως τῆς οἰκονομίας, 

μὲ κατάργησιν τῆς θητείας εἰς τὰς ἐνόπλους Δυνάμεις (ὡς ἀπαιτοῦν οἱ δανεισταὶ – τοκογλύφοι – κυρίως τῆς Εὐρωπαϊκῆς Ἑνώσεως), μὲ ἑκατομμύρια λαθρομετανάστας ἀπὸ τὴν Ἀφρικήν, τὴν Ἀσίαν, τὰ Βαλκάνια κ.λπ. καὶ μὲ μετανάστας τοὺς Ἕλληνας εἰς τὸ ἐξωτερικόν.

Εἰς τὴν σημερινὴν φάσιν βάλλεται μὲ συκοφαντίας καὶ φορολογικὰ μέτρα ἡ Ἐκκλησία, ἡ ὁποία ἐνέλαβε τὰς κοινωνικὰς ὑποχρεώσεις τοῦ Κράτους ἔναντι τοῦ λαοῦ. 

Δέχεται ἀπειλάς, συκοφαντίας, πολεμικὰς ἐκστρατείας ἀπὸ τὰ κόμματα καὶ τοὺς πολιτικοὺς τῆς ἀθεΐας καὶ τῶν αἱρέσεων, οἱ ὁποῖοι συνεχίζουν ἔναντί της, τὴν ἰδίαν «γραμμὴν» ὑπονομεύσεώς της, ὡς ἔπραττον καὶ πρὸ τῆς κρίσεως.

Ὀφείλουν νὰ συνειδητοποιήσουν ὅτι πρέπει νὰ ἐγκαταλείψουν τὴν «γραμμὴν» ἀφελληνισμοῦ τῆς Ἑλλάδος, τὴν γραμμὴν ἐξοντώσεως τῆς Ἑλληνικῆς Οἰκογενείας καὶ τὸν πόλεμον ἐναντίον τῆς Ἐκκλησίας.
Ἄλλως τὸ τέλος ὁλοκλήρου τοῦ ἀνθελληνικοῦ καὶ ἀντορθοδόξου πολιτικοῦ συστήματος θὰ εἶναι οἰκτρόν. Ἤδη ὁ λαὸς διαπιστώνει ὅτι δὲν χρεωκόπησε, ἀλλὰ τὸν ὡδήγησαν τεχνηέντως εἰς τὴν χρεωκοπίαν πολιτικοί. 

Αὐτὸς ὁ λαὸς ἐπέζησεν ἐπὶ 2012 ἔτη μὲ τὴν Πίστιν εἰς τὸν Θεόν, τὴν ἱστορίαν, τὴν ἑλληνικὴν γλῶσσαν, μὲ τὰ ἰδανικά, τὰς ἀξίας, τὴν οἰκογένειαν, τὴν Ὀρθοδοξίαν, τοὺς Πατέρας καὶ τοὺς Ἁγίους τῆς Ἐκκλησίας μας, ἀλλὰ καὶ τοὺς Ἁγίους Νεομάρτυρας τῆς Τουρκοκρατίας.

Αὐτὸς ὁ λαὸς στηριζόμενος εἰς τὰ προαναφερόμενα «κύτταρα» τοῦ γένους θὰ ἐπανεύρη τὸν «δρόμον» του μὲ τὴν βοήθειαν τοῦ Ἁγίου Θεοῦ καὶ τῆς Παναγίας μας.

Οἱ πολιτικοὶ ὅμως, οἱ ὁποῖοι μᾶς ἔφερον εἰς τὸ σημερινὸν κατάντημα δὲν θὰ εὕρουν τόπον διὰ νὰ κρυφθοῦν. Διότι αὐτοὶ εἶναι τὰ ἐκτελεστικὰ ὄργανα τῆς Τρίτης Ἁλώσεως.

Ἡ πρώτη ἦτο ὑπὸ τῶν Φράγκων — Παπικῶν. Ἡ δεύτρη ὑπὸ τῶν Ὀθωμανῶν – Τούρκων.
Καὶ ἡ Τρίτη ὑπ᾽ αὐτῶν. Καὶ αἱ τρεῖς εἶχον ὡς στόχον τὴν Ὀρθόδοξον Ἑλλάδα.

Δὲν θὰ προλάβουν ὅμως. Διότι ἔκαμναν τὰ θανάσιμα λάθη, διὰ τὰ ὁποῖα ὡμίλησεν ὁ Ἅγιος Κοσμᾶς ὁ Αἰτωλός.

Ποῖα εἶναι αὐτά; Ἐφορολόγησαν «τὰ παράθυρα τῶν σπιτιῶν», τὰ «αὐγὰ τῆς κότας», τὸν ἀέρα τὸν ὁποῖον ἀναπνέομεν. Θὰ ἐπιβάλλουν λέγει καὶ βαρεῖαν φορολογίαν. Ἀλλὰ δὲν θὰ προλάβουν…

http://elladaraorthodoxia.blogspot.gr/2013/01/blog-post_5.html
Read more

Καμίνης: Ο εγγυητής της εθνικής ενότητας.


20130105-181014.jpgΝαι, για πρώτη φορά τους τελευταίους μήνες, έχουμε σύμπλευση κυβέρνησης – αξιωματικής αντιπολίτευσης για συγκεκριμένο θέμα. Τόσο η ΝΔ όπως και ο ΣΥΡΙΖΑ καταδίκασαν την επίθεση που δέχτηκε ο Καμίνης από κουκουλοφόρους (φραστική ήταν). Εφαλτήριο ενότητας; Φωτεινό παράδειγμα σαν την σκαλωσιά με τα λαμπάκια που παρίστανε το Χριστουγεννιάτικο δέντρο στο Σύνταγμα; Μήνυμα ανάπτυξης, καθώς ο Καμίνης είναι ο μοναδικός δήμαρχος που 
αδειοδοτεί αβέρτα καταστήματα ευγενών επαγγελμάτων παρά το ότι έχουν καμμιά δεκαριά μηνύσεις στις πλάτες τους; Σάλπισμα εξόδου από την μιζέρια καθότι ο Καμίνης είναι ο μοναδικός δήμαρχος που έκανε ΔΣ σε πεντάστερο ξενοδοχείο τον καιρό του μνημονίου; Ιδεολογική αναγέννηση, καθώς οι πολίτες της Αθήνας γνωρίζουν τον Καμίνη μόνο σαν “ιδέα” αφού στην πραγματικότητα οι μόνοι που τον είδαν σε δρόμο ήταν οι κουκουλοφόροι;
Ο Καμίνης είναι ο εγγυητής της ενότητας που μας αξίζει.
Read more

ΕΡΧΕΤΑΙ ΝΕΟ ΚΡΥΦΟ ΜΝΗΜΟΝΙΟ

Σε σύσκεψη που έγινε στις 6 Δεκεμβρίου, στις Βρυξέλλες υπο την αιγίδα της Ευρωπαϊκής Επιτροπής και στην οποία συμμετείχαν στελέχη της τρόικας με τον επικεφαλής της Task Force στην Ελλάδα Χορστ Ράιχενμπαχ εγινε για πρώτη φορά σαφές πως το χρονοδιάγραμμα των αλλαγών αποτελεί πλέον μνημονιακή υποχρέωση της χώρας και θα συνδεθεί στο μέλλον ακόμα πιο δεσμευτικά με τη συνέχιση της χρηματοδότησης.

Σύμφωνα με τη Real News, μέσω κρυφού μνημονίου οι δανειστές μας ζητούν, μεταξύ άλλων, λουκέτα σε οργανισμούς και υπουργεία, κατάργηση της μονιμότητας, νέο ΑΣΕΠ και αποτελεσματικότερο φοροεισπρακτικό μηχανισμό. 
Συγκεκριμένα, σύμφωνα με την εφημερίδα, οι οι 25 αλλαγές που απαιτούν είναι οι εξής:

- Κινητικότητα προσωπικού στο Δημόσιο με υποχρεωτικές συνεχείς μετατάξεις
- Νέο ΑΣΕΠ με νέα κριτήρια και μεθοδολογία προσλήψεων
- Προώθηση της ηλεκτρονικής διακυβέρνησης και την κατάργηση των αντίστοιχων θέσεων εργασίας
- Αυτοματοποιημένο σύστημα ειδοποίησης και είσπραξης οφειλών προς το Δημόσιο
- Επανακατάρτιση των στελεχών του ΣΔΟΕ και της Οικονομικής Αστυνομίας
- Νέος, ενισχυμένος ρόλος του Ελεγκτικού Συνεδρίου
- Την ίδρυση και λειτουργία φορολογικών δικαστηρίων
- Εισαγωγή του Κώδικα Φορολογικής Δικονομίας
- Ίδρυση νέων φορολογικών δικαστηρίων
- Δημιουργία μητρώου τραπεζικών λογαριασμών
- Νέος Κώδικα βιβλίων και Στοιχείων
- Παρεμβάσεις στα τελωνεία και μείωση του εξαγωγικού φόρου με ηλεκτρονική αυτοματοποίηση
- Απλοποίηση των κανόνων τοποθέτησης προϊόντων στην αγορά
- Εξορθολογισμός των πολλαπλών αδειών για τις μεγάλες επενδύσεις
- Κατάργηση των κρατικών παρεμβάσεων που εμποδίζουν την είσοδο στην αγορά και τον ανταγωνισμό
- Θέσπιση ενιαίας Αρχής για τις δημόσιες συμβάσεις
- Αξιολόγηση του ΕΟΠΥΥ
- Εκ βάθρων μεταρρύθμιση του ΟΑΕΔ
- Την αναθεώρηση του Κώδικα Πολιτικής Δικονομίας
- Δεύτερος κύκλος μεταρρύθμισης στον τομέα του φαρμάκου και της τιμολόγησης του
- Διαχείριση των ακινήτων και της περιουσίας των Δήμων από την κεντρική Διοίκηση
- Νέος κύκλος απελευθέρωσης για δικηγόρους, νομικές εταιρείες και ορκωτούς λογιστές 
http://www.agioritikovima.gr/politika/14436-erchetai-neo-kr?utm_source=twitterfeed&utm_
Read more

Μάιστα. Το ζαβό, έκανε ρεβεγιόν με τον …Ζαβό!

Read more

Έχει 5 φρουρούς, δεν είναι καν βουλευτής και είναι το πρόσωπο της επικαιρότητας


Έχει 5 φρουρούς, δεν είναι καν βουλευτής και είναι το πρόσωπο της επικαιρότηταςΔιαθέτει 24ωρη φύλαξη της οικία τους από αστυνομικούς του τμήματος Κηφισιάς, προσωπική φρουρά πέντε αστυνομικών κι ενώ δεν είναι εν ενεργεία υπουργός και από την περασμένη άνοιξη ούτε καν βουλευτής.
Ο πρώην «τσάρος» της οικονομίας Γιώργος Παπακωσνταντίνου αντιμετωπίζεται από το υπουργείο Δημόσιας Τάξης και την Ελληνική Αστυνομία ως νούμερο ένα στόχος και έχει μπει στο μικροσκόπιο της Αντιτρομοκρατικής.
Όπως αναφέρει το Πρώτο Θέμα, στο σπίτι του στην Κηφισιά έχει τοποθετηθεί ένα ειδικό αλεξίσφαιρο κουβούκλιο της Αστυνομίας, με προβολείς, όμοιο με αυτά που υπάρχουν έξω από το κτίριο της αμερικανικής πρεσβείας.
Μέσα σε αυτό βρίσκεται 24 ώρες το 24ωρο αστυνομικός από το τοπικό τμήμα για να τον φυλάει, μάλιστα το σπίτι του φυλάσσεται ακόμη κι όταν ο ίδιος απουσιάζει στο εξωτερικό.
Οι άνδρες της Ασφάλειας που βρίσκονται στη φρουρά του πρώην υπουργού αποτελούν προσωπική του επιλογή από την εποχή που ήταν ο ισχυρός άνδρας της ελληνικής οικονομίας. Είναι αποσπασμένοι από την Κρατική Ασφάλεια και είναι ειδικά εκπαιδευμένοι για να αντιμετωπίζουν επικίνδυνες καταστάσεις και ειδικές αποστολές.
nocomments.gr
Read more

Κραουνάκης Σταμάτης - Ποσο σ'άγαπω

Read more

Δημόσιο : Ό,τι δεν μετακινείται ...εκτελείται


Ρεπορτάζ - alfavita.gr
Επιμέλεια - Κλειώ Ιωάννου
Ο κύβος ερρίφθη στον στενό και ευρύτερο δημόσιο τομέα.  Οι εκβιαστικοί όροι με τους οποίους τέθηκε το δίλημμα προκαταλαμβάνουν την απόφαση των εργαζομένων οι οποίοι έχουν να επιλέξουν μεταξύ υποχρεωτικής μετάταξης – μετακίνησης και απόλυσης.
Δημοσίευμα  της εφημερίδας «Επενδυτής»  σημειώνει  πως όποιος δεν δέχεται την μετακίνηση του σε κενές θέσεις άλλων υπηρεσιών  πάει… σπίτι του.
Παράλληλα ο αρμόδιος Υπουργός  κ. Α. Μανιτάκης υπέγραψε χθες απόφαση η οποία μετακινεί μέχρι τα τέλη Φεβρουαρίου  2.000 υπαλλήλων που έχουν τεθεί σε διαθεσιμότητα
Η συγκεκριμένη διαδικασία δεν αφορά το πρόγραμμα κινητικότητας 25.000 υπαλλήλων που θα πραγματοποιηθεί φέτος μετά την αξιολόγηση του προσωπικού.
Κεντρική στόχευση της κυβέρνησης είναι να πέσει μεγάλο «ψαλίδι» δομές και τις υπηρεσίες του ευρύτερου  δημόσιου τομέα. Ενδεικτικό παράδειγμα  είναι οι δήμοι οι οποίοι  θα είναι οι μπροστάρηδες στην μείωση του προσωπικού και της συρρίκνωσης.
Παράλληλα θα αρχίσει η διαδικασία αξιολόγησης των δομών  προκειμένου να δημιουργηθούν πρότυπα σχέδια που πάνω τους θα βασιστούν όλοι  οι ομοειδείς φορείς, για να οικοδομήσουν τα δικά τους οργανογράμματα.
Τα μέχρι τώρα κενά που έχουν παρουσιάσει οι φορείς κυμαίνονται  στις 8.000 θέσεις.Πρώτο σε κενές θέσεις εμφανίζεται το Υπουργείο προστασίας του Πολίτη ενώ ακολουθεί το Υπουργείο  Εσωτερικών  με 1.065 θέσεις.
Από τις μέχρι τώρα εκτιμήσεις θα τεθούν επιπλέον 25.000 υπάλληλοι σε διαθεσιμότητα το 2013.Όπως αναφέρει ο Επενδυτής οι υπάλληλοι αυτοί θα προέρχονται από 4 βασικές δεξαμενές
-          Από τη μείωση των δομών και των υπηρεσιών των υπουργείων
-          Από την αξιολόγηση άλλων φορέων όπως νοσοκομεια, ασφαλιστικά ταμεία, πανεπιστήμια ΝΠΔΔ
-          Από τους οργανισμούς που θα συγχωνευτούν ή θα καταργηθούν
-          Από την αξιολόγηση όλων των υπαλλήλων του Δημοσίου
Read more

«Δέχτηκα μαφιόζικες απειλές από συμφέροντα»


 Μια νέα βουλευτής από την Κοζάνη ρωτά στη Βουλή για συγκεκριμένους μεγαλοοφειλέτες του Δημοσίου. Οταν η Ραχήλ Μακρή επιμένει να πάρει απαντήσεις, αρχίζουν οι «φιλικές» παραινέσεις: πρόσεχε, έχεις και οικογένεια. Η βουλευτής των Ανεξάρτητων Ελλήνων μιλά για πρώτη φορά Στο ΧΩΝΙ για τις μαφιόζικες απειλές που δέχτηκε.
 «Η λίστα Λαγκάρντ είναι η «κορυφή του παγόβουνου». Τα έργα και οι ημέρες του κ. Παπακωνσταντίνου προσδίδουν στον πρώην υπουργό εγκληματικές ευθύνες»
Αρχικά θα θέλαμε μια πρώτη ευχή για την Ελλάδα και το 2013…
Ευχή μου είναι να απαλλαγεί από τους δυνάστες, που μας επέβαλλαν τη δικτατορία του μνημονίου με τις καταστρεπτικές συνέπειες για τη χώρα. Σύντομα θα έχουμε απαλλαγεί από αυτούς, γιατί οι Ελληνες πλέον έχουν καταλάβει τις δολοπλοκίες και τις μεθοδεύσεις τους για να ξεπουλήσουν την πατρίδα.
ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΤΗ ΣΥΝΕΧΕΙΑ ΤΗΣ ΣΥΝΕΝΤΕΥΞΗΣ Στο ΧΩΝΙ της ΚΥΡΙΑΚΗΣπου κυκλοφορεί σήμερα
Read more

Σαν πολύ να βιάζεται ο Αντωνάκης για ΑΟΖ! Μήπως είναι επειδή...βιάζεται και η Μέρκελ;

Η κυβέρνηση εξετάζει πολύ σοβαρά το ενδεχόμενο να καταθέσει συντεταγμένες για τα εξωτερικά όρια της ελληνικής υφαλοκρηπίδας στα Ηνωμένα Εθνη μέσα στους πρώτους μήνες του 2013.

Σύμφωνα με το Βήμα της Κυριακής, οι συζητήσεις αυτές έχουν ξεκινήσει ήδη από το καλοκαίρι τόσο στο υπουργείο Εξωτερικών όσο και στο Μέγαρο Μαξίμου. Το δεύτερο εμφανιζόταν έτοιμο να δώσει τη σχετική εντολή στα τέλη του περασμένου Σεπτεμβρίου, λίγες μέρες πριν από την επίσκεψη του Αχμέτ Νταβούτογλου τον Οκτώβριο στην Ελλάδα, κάτι που τελικά δεν έγινε.

Μόλις δώσει το "πράσινο φως", η Αθήνα λογικά θα προχωρήσει, ίσως και εντός του Ιανουαρίου.

Ωστόσο δεν φαίνεται προς το παρόν να κερδίζει έδαφος η εναλλακτική πρόταση της μονομερούς ανακήρυξης ΑΟΖ, η οποία επίσης έχει πέσει στο τραπέζι.

Ο Αντώνης Σαμαράς εμφανίζεται ως θερμός υποστηρικτής μιας τέτοιας κίνησης, κάτι που φάνηκε και από τη σχετική αναφορά στο πρωτοχρονιάτικο μήνυμά του περί Αποκλειστικής Οικονομικής Ζώνης (ΑΟΖ). Εμείς όμως, ως...κακοπροαίρετοι, υποψιαζόμαστε τη...βιασύνη της Μερκελ να βάλει χέρι στα πετρέλαια και το φυσικό αέριο, τώρα που είναι νωρίς, γιατί αν πάρει τις (επερχόμενες) εκλογές ο Alexis, το ...πακέτο πάει κατα ΗΠΑ μεριά ασυζητητί!


Πηγή: http://logioshermes.blogspot.com/2013/01/blog-post_4755.html#ixzz2H7BnP8Tt
Under Creative Commons License: Attribution Share Alike
Read more

“Σουλεϊμάν Παλάς” ;;;

dakepekoz: Υπάρχει κάποιος Έλληνας που δεν ενοχλείται από αυτή τη φοβερή είδηση;;;
Πόση ταπείνωση ακόμη θα δεχθούμε;;;
 Πόση εθνική συνείδηση μάς έχει απομείνει για να προτάξουμε κάποιου είδους αντίσταση;;
Πόσο συνειδητά και επί σκοπού γίνεται όλο αυτό το αλισβερίσι εις βάρος της υπερηφάνειας, της ιστορίας του ελληνικού λαού;;;

Τουρκική εταιρεία κέρδισε τον διαγωνισμό (50.000 ευρώ τον μήνα) για το…ΜΑΚΕΔΟΝΙΑ ΠΑΛΑΣ…
Και εις άλλα με υγεία….
Λέτε να αλλάξει και όνομα …σε “Σουλεΐμάν Παλάς” ;;;
Read more

Ωραία που τα είπε ο... μπαγάσας!


Υπάρχει ένας δείκτης που από την πρώτη μέρα εφαρμογής των Μνημονίων πάει καλά. Και όσο πιο βαθιά βουλιάζουμε κι εμείς και η χώρα τόσο αυτός ανεβαίνει – τον ουρανό τείνει να αγγίξει. Πρόκειται για τον δείκτη της επίσημης αισιοδοξίας, ο οποίος μάλιστα στις μέρες της κυβέρνησης Σαμαρά γνωρίζει ύψη – ρεκόρ – αν κρίνουμε τουλάχιστον από τα διαγγέλματα των κυβερνητικών εταίρων και κυρίως από το πρωτοχρονιάτικο διάγγελμα του πρωθυπουργού.
Τι ωραία που τα είπε ο μπαγάσας! Πόσο χουβαρντάδικα μας κάλεσε να βαδίσουμε στο χαλί της αισιοδοξίας που μας έστρωσε. Το 2013 θα είναι η χρονιά της απογείωσης. Θα αποκατασταθούν οι αδικίες για τους ασθενέστερους. Θα πέσει χρήμα στην αγορά. Θα χτυπηθεί ανελέητα η διαφθορά. Θα αρχίσουν να εισρέουν επενδύσεις – με προσωπική του μάλιστα πρωτοβουλία και προσπάθεια. Θα δημιουργηθούν νέες θέσεις εργασίας – η αρχή για να μην υπάρχει ούτε ένας άνεργος. Θα και θα και θα.
Βέβαια, τα Μνημόνια, ο προϋπολογισμός, ο νέος φορολογικός νόμος, οι ειδικοί, η κοινή λογική, ακόμα και ο Στουρνάρας, προβλέπουν άλλα. Ύφεση για έκτη χρονιά, νέα μεγάλη μείωση εισοδημάτων και συντάξεων, νέα αύξηση της φορολογίας, νέες στρατιές ανέργων, νέες ουρές σε συσσίτια και νέα παραγωγή αστέγων. Ε, και; Δεν πα” να προβλέπουν; Ο δείκτης της επίσημης αισιοδοξίας δεν πτοείται από κάτι τέτοια. Αν δεν υποστηρίζεται από τους άλλους δείκτες, τόσο το χειρότερο γι’ αυτούς.
Θα υπάρξει βέβαια ένα πρόβλημα μέσα στους επόμενους μήνες, όταν αρχίσει η πολιτική Σαμαρά όχι μόνο να δείχνει τα δόντια της, αλλά και να δαγκώνει. Κωλώνει όμως μπροστά σε κάτι τόσο ασήμαντο, όπως η αλήθεια, ο πρωθυπουργός; Δεν κωλώνει βέβαια. Χασάπης και πλαστικός χειρούργος σε συσκευασία του ενός. Μας πετσοκόβει και την ίδια στιγμή υπόσχεται χειρουργική αποκατάσταση – θα μας κάνει πάλι και αρτιμελείς και πιο όμορφους από πριν. Φουστάνος και βάλε δηλαδή!
Υπάρχουν βέβαια κι εκείνοι που διασύρουν τον Σαμαρά ως τον μεγαλύτερο ψεύτη που πέρασε από το Μαξίμου μετά το ’74. Τον δείχνουν με το δάχτυλο, για να θυμηθούμε τα λόγια του Παπούλια. Αντιτάσσουν δηλαδή τον δικό τους δείκτη οργής στον δικό του δείκτη αισιοδοξίας. Ενώ, σύμφωνα με πληροφορίες, υπάρχουν και χυδαίοι που προβάλλουν σε όρθια θέση τον παράμεσο όταν ακούνε τις υποσχέσεις του…
[Του Θανάση Καρτερού από avgi.gr]
Τμήμα ειδήσεων defencenet.gr
Read more

Προβόπουλος, Αντρίκος Παπανδρέου κι ο συνδετικός κρίκος της “Lazard”


Προβόπουλος, Αντρίκος Παπανδρέου κι ο συνδετικός κρίκος της “Lazard”
Πριν από 48 ώρες το “Newsbomb.gr” απέδειξε με ντοκουμέντα τι σημαίνουν οι διαρροές πληροφοριών από τον Κορυδαλλό ότι «ο Λαυρέντης Λαυρεντιάδης σκέφτεται να μιλήσει». Με ΦΕΚ και με νόμους δείξαμε ποιες είναι οι πολιτικές ευθύνες τόσο του κ. Ευάγγελου Βενιζέλου, όσο και του κ. Γιώργου Προβόπουλου.
Εκτενές δημοσίευμα από το έγκυρο “Olympia.gr” δίνει μια νέα πτυχή στις ενέργειες, τις πρωτοβουλίες και πιθανώς τις οδηγίες που έχει εκτελέσει ο διοικητής της Τραπέζης της Ελλάδος, ο κ. Γιώργος Προβόπουλος. Παράλληλα μπαίνει στη συζήτηση πλέον και το όνομα της οικογένειας Παπανδρέου, παρά την επίμονη προσπάθεια των τριών κυβερνητικών εταίρων να την προστατεύσουν.
Η ιστορία ξεκινά μερικούς μήνες πριν πέσει η κυβέρνηση του κ. Κώστα Καραμανλή. Στις 28 Ιανουαρίου 2009 η εταιρεία “Unigestion ανακοίνωσε στο «επενδυτικό κοινό» ότι προχώρησε στην ίδρυση δύο επενδυτικών σχημάτων για να διαχειριστεί “Private Equities” (δηλαδή Ιδιωτικά Επενδυτικά Κεφάλαια). Δείτε παρακάτω το ντοκουμέντο 1.
Το περιεχόμενο της ανακοίνωσης ήρθε στη δημοσιότητα από την έγκυρη αποκαλυπτική ιστοσελίδα. Σ’ αυτήν εμφανίζονται δύο πρόσωπα ως τα ισχυρά πρόσωπα που θα εγγυηθούν το πέρας οποιασδήποτε επενδυτικής προτάσεως. Ο ένας είναι ο κ. Μπερνάρ Πικάρ και ο άλλος είναι ο αδελφός του τότε προέδρου του ΠΑΣΟΚ, ο κ. Αντρίκος Παπανδρέου!
Πώς συνδέονται Πικάρ – Παπανδρέου - Παπακωνσταντίνου
Πάμε να συνθέσουμε λοιπόν το παζλ με τα δικά μας στοιχεία:
Για τις υπηρεσίες του κ. Παπανδρέου προς τη “Unigestion” και για τη στενή συνεργασία του με τον Γάλλο τραπεζίτη κ. Πικάρ έχει αναφερθεί εκτενώς το Newsbomb.gr” σε ρεπορτάζ του Βελισσάριου Δραγάτση που δημοσιεύθηκε σχεδόν πριν από ένα χρόνο.
Ο κ. Πικάρ παίζει ισχυρό ρόλο στην επενδυτική τράπεζα «Λαζάρ» (“Lazard”) την οποία είχε προσλάβει το πρόσωπο των ημερών, ο τότε υπουργός Οικονομικών κ. Γιώργος Παπακωνσταντίνου έναντι 31 εκατ. ευρώ για να εποπτεύει την εφαρμογή του Μνημονίου στην Ελλάδα. Όλως τυχαίως η συνάδελφος του κ. Πικάρ στη «Λαζάρ», η οικονομολόγος κ. Μισέλ Λαμάρς δήλωσε σε συνέντευξή της προς την «Φραγκφούρτερ Αλγκεμάινε» ότι κάποιοι κερδίζουν από την οικονομική κρίση στη χώρα μας.
Εκτός από συνεργάτης του κ. Αντρίκου Παπανδρέου, ο τραπεζίτης κ. Πικάρ διατηρεί προσωπική φιλία με τον στενό συνεργάτη του ΓΑΠ και πρώην υπουργό κ. Χάρη Παμπούκη. Πριν από μερικούς μήνες μάλιστα βρέθηκε στην Αθήνα ο Γάλλος τραπεζίτης και απόλαυσε σούσι με τον κ. Παμπούκη στο «Αμπρεβουάρ» του Κολωνακίου.
Δεν είναι τυχαίο ότι η γνωριμία και η συνεργασία των κ.κ. Παπανδρέου και Πικάρ είναι τόσο στενή ώστε ο διευθύνων σύμβουλος της “Unigestion” κ. Χανσπέτερ Μπάντερ (Hanspeter Bader) δεν έκρυβε τον ενθουσιασμό του επειδή οι δύο φίλοι θα συνεργάζονταν για να προωθήσουν “Private equities” που σχετίζονται με την αειφόρο ανάπτυξη και τις ανανεώσιμες πηγές ενέργειας.
Στην ανακοίνωση, ο κ. Αντρίκος Παπανδρέου φαίνεται να είναι ήδη μέλος στην κυβερνητική Επιτροπή Αειφόρου Ανάπτυξης (σ.σ. “… and a member of the Greek Government Committee for Sustainable Development…”).
Η «πράσινη πρόταση», η ΤτΕ και η Επιτροπή
Δύο μήνες μετά, τον Μάρτιο 2009, η “Unigestion” κυκλοφόρησε σειρά διαφανειών με την «πράσινη» επενδυτική πρόταση που υπέβαλε ο κ. Κριστόφ ντε Νταρντέλ (Cristophe de Dardel) ως επικεφαλής κάποιου “private equity”. Ως μέλη της Επιτροπής Στρατηγικού Σχεδιασμού εμφανίζονται ο κ. Μπερνάν Πικάρ (Bertrand Piccard) κι ο κ. Αντρίκος Παπανδρέου.
Την ίδια εποχή, η Τράπεζα της Ελλάδος ίδρυσε την ΕΜΕΚΑ (δηλ. Επιτροπή Μελέτης Επιπτώσεων Κλιματικής Αλλαγής). Στην ανακοίνωση που εκδόθηκε αναφέρεται επί λέξει:
«Με πρωτοβουλία του Διοικητή της Τράπεζας της Ελλάδος κ. Γεωργίου Α. Προβόπουλουτο Μάρτιο του 2009, συστήθηκε Επιτροπή από διακεκριμένους επιστήμονες, στην οποία ανατέθηκε το έργο της εκπόνησης μελέτης σχετικά με τις οικονομικές, κοινωνικές και περιβαλλοντικές επιπτώσεις της κλιματικής αλλαγής στην Ελλάδα.
»Μετά από μελέτες και έρευνες 26 μηνών, σε Έκθεση που δημοσιεύτηκε τον Ιούνιο του 2011, η Επιτροπή αποτίμησε το κόστος της κλιματικής αλλαγής για την ελληνική οικονομία, το κόστος της τυχόν αδράνειας καθώς και το κόστος των μέτρων άμβλυνσης των συνεπειών της κλιματικής αλλαγής τα οποία θα ληφθούν στο πλαίσιο των σχετικών πολιτικών της Ευρωπαϊκής Ένωσης».
Ας μην επαναλάβουμε ποιος ανεφώνησε με ικανοποίηση: «Λεφτά υπάρχουν».
Τα μέλη της επιτροπής και τα βιογραφικά τους υπάρχουν στη διαδικτυακή σελίδα της ΤτΕ. Στο βιογραφικό του κ. Αντρίκου Α. Παπανδρέου δεν γίνεται αναφορά στη συνεργασία του με τη “Unigestion” αλλά και στην κυβερνητική επιτροπή που αναφέρεται στην ανακοίνωση της εταιρείας. Περίεργο δεν είναι; Προσέξτε τι λέει ο ανεξάρτητος βουλευτής κ. Νίκος Νικολόπουλος σε πρόσφατη δήλωσή του, αναρτημένη στο YouTube.
Ερωτήματα για Γιώργο, Αντρίκο και Προβόπουλο
Μεταφέρουμε χρήσιμα ερωτήματα που προκύπτουν:
  • Ήταν γνωστή η πρόθεση του κ. Προβόπουλου να τοποθετήσει τον κ. Παπανδρέου σε επιτροπή που έχει αρμοδιότητα ανάλογη των καθηκόντων του στη “Unigestion”;
  • Μήπως η “Unigestion” εξαπατούσε το επενδυτικό κοινό λέγοντας ψεύδη για να δείξει ότι «ελέγχει πολιτικά και νομικά ρίσκα» έχοντας στον στρατηγικό σχεδιασμό μέλος «Κυβερνητικής επιτροπής» στο αντικείμενο”; Γιατί τότε ο κύριος Παπανδρέου ουδέποτε διαμαρτυρήθηκε σε αυτή την αήθη χρήση του ονόματός του από κερδοσκόπους;
  • Πώς και δεν διαμαρτυρήθηκε ποτέ ο κ. Αντρίκος Παπανδρέου ενώ σε άλλες περιπτώσεις απάντησε με αγωγές όταν ξέσπασε θόρυβος για τα περίφημα CDS με την εμπλοκή της “Unigestion”, της αμαρτωλής “Dexia” (που πρωτοστάτησε στη χρεωκοπία της “Lehman Brothers”) και τις επαφές του με στελέχη της που μεταπήδησαν στην “Informed Judgement Partners” επικεφαλής της οποίας είναι ο στενός φίλος του πρώην πρωθυπουργού κ. Ντόρης Μαργέλλος;
Η δεύτερη ανακοίνωση της “Unigestion
Εννιά ημέρες πριν από τον ανασχηματισμό που αναγκάσθηκε να κάνει ο τότε πρωθυπουργός κ. Γιώργος Παπανδρέου τον Ιούνιο του 2011 υπό την πίεση της Κοινοβουλευτικής Ομάδα του ΠΑΣΟΚ (που ζητούσε εξηγήσεις από τον τότε υπουργό Οικονομικών για εκείνους που έβγαλαν τις καταθέσεις τους στο εξωτερικό) εκδόθηκε μία ακόμα ενδιαφέρουσα ανακοίνωση από τη “Unigestion”. Σε εκείνο τον ανασχηματισμό ο κ. Παπακωνσταντίνου μετακινήθηκε από το υπουργείο Οικονομικών στο Περιβάλλοντος όπου μόνιμη επωδός ήταν η «πράσινη ανάπτυξη».
Ταυτοχρόνως, η ΤτΕ ανακοίνωσε τα αποτελέσματα της μελέτης από την ΕΜΕΚΑ. Πόσες συμπτώσεις τελικά!
Στην ανακοίνωση για το κλείσιμο του Secondary Opportunity Fund II, στις σημειώσεις προς τους ενδιαφερομένους για την κοινοπραξία της «δεύτερης ευκαιρίας» εμφανίζεται ο κ. Αντρίκος Παπανδρέου στην πρώτη θέση των ειδικών που μπορούν να εγγυηθούν κέρδη σε επενδυτέςΔείτε παρακάτω το ντοκουμέντο 2.
Ο στόχος της “Unigestion” φθάνει στο φιλόδοξο ποσό των 150 εκατομμυρίων ευρώ.
Για να μην ξεχνιόμαστε, η συγκεκριμένη εταιρεία εδρεύει στη Γενεύη όπου όλως τυχαίως ήταν εγκατεστημένη και η Μη Κυβερνητική Οργάνωση “I4Cense” του κ. Αντρίκου Παπανδρέου για την οποία γράφτηκαν πολλά και ειπώθηκαν περισσότερα. Ακόμα και ο πρώην πρωθυπουργός είχε αναγκασθεί να δώσει εξηγήσεις για τις επιχειρηματικές δραστηριότητες του μικρού αδελφού του στην ελβετική εφημερίδα “La Liberte”
Με την ευκαιρία αναμοχλεύουμε ένα ακόμα ενδιαφέρον ρεπορτάζ του “Newsbomb.gr το οποίο αποκαλύπτει τι σήμαινε αιχμή του «Βήματος» -που αποδόθηκε στον κ. Σταύρο Ψυχάρη- για τον κ. Γιώργο Παπανδρέου.
Τον Ιούνιο του 2011, την ίδια εποχή που εκδόθηκε από το Λονδίνο η δεύτερη ανακοίνωση της “Unigestion”, έτυχε να βρίσκεται εκεί ινκόγνιτο ο τότε πρωθυπουργός. Μεταξύ των όλων όσων άλλων έκανε, πήγε στο γνωστό εστιατόριο «Ζούμα» για σούσι με ενδιαφέρουσα παρέα μεταξύ των οποίων συγκαταλεγόταν ο κ. Μαργέλλος της “Informed Judgement Partners”.
Το όνομα του κ. Μαργέλλου έχει ακουστεί πολύ στην υπόθεση των CDS. Στο ίδιο ρεπορτάζ περιγράφεται η ένταση στην τότε Κ.Ο. του ΠΑΣΟΚ για τις εξωθεσμικές δραστηριότητες τόσο του Αντρίκου, όσο και του Νίκου Παπανδρέου.
Μετά το σχόλιο του «Βήματος» περί του “Knightbridge” ακολούθησε άλλο κυριακάτικο δημοσίευμα που ανέφερε ότι ο πρώην πρωθυπουργός χρησιμοποιεί ως ησυχαστήριο το σπίτι του κ. Ντόρη Μαργέλλου στο Παρίσι. Εκεί τυχαίνει να υπάρχει ένα πλήρως εξοπλισμένο γραφείο της “Unigestion”, σύμφωνα με τις ίδιες πηγές.
Αυτά για να δώσουμε περισσότερα στοιχεία σε όσους αναζητούν την αλήθεια με στοιχεία για τη διακυβέρνηση της εποχής Παπανδρέου, την υπαγωγή στο Μνημόνιο, τη διεθνή κηδεμονία και το μυστήριο με τη λίστα Λαγκάρντ.
Κι έπεται συνέχεια, όσο κάποιοι δεν αποκαλύπτουν τι έχει συμβεί με τον πρέσβυ κ. Ηλία Κλη, με ποιου εντολές ενέργησε και τι ρόλο είχε όταν παρέλαβε την αρχική λίστα Λαγκάρντ με βάση το σχετικό δημοσίευμά μας.
Διαβάστε περισσότερα:


Read more: http://www.newsbomb.gr/apokalypseis/story/267564/provopoylos--antrikos-papandreoy-ki-o-syndetikos-krikos-tis-“lazard”#ixzz2H70HsMtA
Read more

Η “παρέα του Κολεγίου” το στήριγμα του Παπακωνσταντίνου20130105-135927.jpg
Απομονωμένος απ’ το κόμμα του ο Γιώργος Παπακωνσταντίνου αναζητεί εναγωνίως στηρίγματα για να αντιπετωπίσει τις δικαστικές περιπέτειες.
Ο πρώην τσάρος της οικονομίας ελπίζει πλέον μόνο στη βοήθεια στενών του φίλων απ’ την λεγόμενη “παρέα” του κολεγίου. Ποιοι είναι αυτοί;
Πρώτος και καλύτερος ο Ανδρίκος Παπανδρέου . Οι υπόλοιποι της παρέας είναι ο Κλέων Παπαδόπουλος του Ταχυδρομικού Ταμιευτηρίου ο Αλέξης Παπαχελάς διευθυντής της 
Καθημερινής ο Αγγελος Φιλιππίδης πρώην διοικητής του ΤΤ ο Γεωργίου της Ελληνικής Στατιστικής Υπηρεσίας και βεβαίως ο Ανδρέας Ρωσσώνης σύζυγος της εξαδέλφης του κυρίας Ελένης Παπακωνσταντίνου.
Lykavitos.gr
Read more

Το ζερβό αυγό του φιδιού.


Γράφει ο ΑΓΓΕΛΟΣ Γ ΠΑΠΑΔΗΜΗΤΡΙΟΥ\ΔΙΚΗΓΟΡΟΣ ΑΘΗΝΩΝ
Αγαπητό OLYMPIA,
Θα ήθελα, κατ’ αρχάς, να ευχηθώ σε όλους τους συνεργάτες του blog αλλά και στους εκλεκτούς αναγνώστες σας καλή χρονιά, με υγεία, τύχη και ηρεμία!! Είθε, η νέα χρονιά να αποδειχθεί, έστω και κατ ολίγον, καλύτερη της προηγούμενης!
Όλη αυτήν την περίοδο των εορτών αλλά και εχθές αντιληφθήκαμε για άλλη μία φορά το πώς ακριβώς εννοεί ο ΣΥΡΙΖΑ και οι ανελέητες συνιστώσες του την τάξη και την ασφάλεια των πολιτών. Οι επίσημες δηλώσεις τόσο των διαφόρων αξιωματούχων του μορφώματος αυτού (Σκουρλέτης, κλπ) όσο και της Νεολαίας του, δεν αφήνουν απολύτως κανένα 
περιθώριο ερμηνευτικού λάθους: οι άνθρωποι είναι πλέον κι επισήμως οι υπερασπιστές της κάθε είδους ανομίας και αταξίας, αρκεί ασφαλώς να προέρχεται από τους αριστεροθολοκουλτουριαρέους κουκουλοφόρους της ευρύτερης ανένταχτης Αριστεράς! Το επί εικοσαετία συνεχιζόμενο αίσχος στην Βίλα Αμαλία στα Πατήσια βαφτίζεται «κοινωνικός χώρος συναθροίσεων» ενώ το ακόμη μεγαλύτερο αίσχος της απαραδέκτου καταστάσεως στην ΑΣΟΕΕ, «δικαίωμα στην ζωή». Οι με το έτσι θέλω καταληψίες της βίλας – άνδρου όπως απεκαλύφθη κάθε είδους παρανομίας και εγκληματικής δραστηριότητος – για τα σκρουμπούσκουλα της Αριστεράς θεωρούνται νέοι που βρήκαν τον χώρο έκφρασής τους, ενόσω οι λαθρομετανάστες παραέμποροι της Πατησίων, που έκρυβαν τα στοιχεία του εγκλήματος (εμπόρευμα) μέσα στο Οικονομικό Πανεπιστήμιο, θεωρούνται άνθρωποι με δικαίωμα στην ζωή!! Αντιλαμβάνεται δηλαδή πιά και ο κάθε κακόπιστος τρίτος ότι, όταν ένα επίσημο Κόμμα φθάνει στο έσχατο σημείο να καταγγείλει τις αυτονόητες ενέργειες εκ μέρους της συντεταγμένης Πολιτείας προς σύλληψη των κάθε λογής εγκληματιών, τότε ο μόνος αρμόδιος για να μας φυλάξει στην περίπτωση που το κόμμα αυτό κυβερνήσει κάποτε, είναι ο Θεός!!
Ασφαλώς, τίποτα από αυτά δεν εξέπληξε αυτούς (τους ολίγους) που χρόνια τώρα φωνάζουν προς πάσα κατεύθυνση ότι αυτή η συγκεκριμένη παράταξη αποτελεί την πολιτική έκφανση και έκφραση των καταληψιών, εγκληματιών και αρίστων στρατιωτών της δήθεν αναρχίας! Όμως τούτη την περίοδο που ο ΣΥΡΙΖΑ έχει πλήρως ξυφουλκήσει κατά της εννόμου τάξεως, υπάρχουν σοβαρότατες ενδείξεις (αποχρώσες θα έλεγα) ότι, όχι μόνον υποστηρίζει τους κάθε λογής τέτοιους εγκληματίες αλλά και ότι ΣΥΝΕΙΔΗΤΩΣ ΤΟΥΣ ΥΠΟΘΑΛΠΕΙ και ενεργεί όπως μπορεί για να μην βρεθούν ποτέ στο εδώλιο!
Πράγματι, κατά το άρθρο 231 παρ. 1 του ΠΚ αλλά και την ερμηνεία που εδόθη σε αυτό από τον Άρειο Πάγο, όποιος εν γνώσει ματαιώνει τη δίωξη άλλου για κακούργημα ή πλημμέλημα που διέπραξε ή την εκτέλεση της ποινής που του επιβλήθηκε ή του μέτρου ασφαλείας, τιμωρείται με φυλάκιση μέχρι τριών ετών. Για την στοιχειοθέτηση του εγκλήματος αυτού απαιτείται, αντικειμενικώς, α) τέλεση κακουργήματος ή πλημμελήματος από άλλον, στο οποίο δεν συμμετέχει με οποιοδήποτε τρόπο (ως συναυτουργός, ηθικός αυτουργός ή συνεργός) ο υποθάλπων και β) πράξη, η οποία μπορεί να συνίσταται και σε παράλειψη του υποθάλποντος, πράγμα το οποίο συμβαίνει, όταν ο υποθάλπων έχει ιδιαίτερη νομική υποχρέωση να επιχειρήσει την ενέργεια που παραλείφθηκε (άρθρο 15 ΠΚ), η οποία επιφέρει ματαίωση της δίωξης του άλλου. Τετελεσμένο είναι το έγκλημα της υποθάλψεως και όταν, με την πράξη του υποθάλποντος, παρεμποδίστηκε για μικρό ή μεγάλο χρονικό διάστημα η διωκτική αρχή να θέσει τον υπαίτιο στη διάθεση της δικαιοσύνης ή να ασκήσει ποινική δίωξη εναντίον του και δεν αίρει την ευθύνη του το γεγονός ότι η σύλληψη ή η ποινική δίωξη του υπαιτίου επιτεύχθηκαν αργότερα. Υποκειμενικώς απαιτείται δόλος (άμεσος), ο οποίος περιλαμβάνει, αφενός μεν τη γνώση του υποθάλποντος με την έννοια της βεβαιότητας (της επίγνωσης) των πραγματικών περιστατικών που συγκροτούν την αντικειμενική υπόσταση ορισμένου κακουργήματος ή πλημμελήματος που τέλεσε άλλος και αφετέρου, τη θέληση αυτού να ματαιώσει τη δίωξη του υπαιτίου.
Ούτως εχόντων των πραγμάτων, θεωρώ πως, ο αρμόδιος Εισαγγελέας θα πρέπει αμέσως να καλέσει στο γραφείο του τους κυρίους αυτούς, που υπογράφουν τις διάφορες ανακοινώσεις του ΣΥΡΙΖΑ και της Νεολαίας του και να τους ρωτήσει εάν εγνώριζαν το τί συνέβαινε τόσο καιρό στην Βιλα Αμαλία αλλά και στην ΑΣΟΕΕ (όποιος υποστηρίζει ότι ένας χώρος που τελεί υπό παρανόμου καταλήψεως είναι χώρος «κοινωνικών εκδηλώσεων» και ότι «τα μπουκάλια τα είχαν μαζέψει τα παιδιά για ανακύκλωση»!!! λογικά το γνωρίζει αυτό και το προστατεύει…) και, εάν το εγνώριζαν, να τους παραπέμψει αυτοστιγμή για το έγκλημα της υποθάλψεως εγκληματία!!
Ήρθε πράγματι η ώρα να αποδείξει η Πολιτεία ότι ΚΑΙ θέλει και μπορεί να αποβάλει από τους κόλπους της το πραγματικό φίδι που έτρεφε στον κόρφο της τόσα χρόνια, διότι το αληθινό αυγό ανήκει σε αριστερό φίδι!!
Με εκτίμηση
ΑΓΓΕΛΟΣ Γ ΠΑΠΑΔΗΜΗΤΡΙΟΥ\ΔΙΚΗΓΟΡΟΣ ΑΘΗΝΩΝ
ΥΓ: Φαίνεται πως οι αστυνομικοί που εδάρθησαν ανηλεώς προχθές στο Κράτος εν Κράτει των Εξαρχείων από λαθρομετανάστες δεν ήταν άνθρωποι, αλλιώς κάποια ανακοίνωση συμπαράστασης θα είχε εκδοθεί από τις Συνιστώσες! Εάν είχε συμβεί το αντίθετον, δηλαδή το νόμιμον, ακόμη θα καιγόντουσαν αυτοκίνητα στην περιοχή από τις «δημοκρατικές» αντιδράσεις των παιδιών!! ΑΙΣΧΟΣ …
Read more

«Μεγάλη Αλβανία», το σχέδιο των ΗΠΑ κατά της Ορθοδοξίας στα Βαλκάνια‏


amerikalbanoi
Ο γεωπολιτικός αναλυτής για την Ευρασία, Alexandre Latsa, σε ένα άρθρο του που δημοσιεύτηκε σήμερα υποστηρίζει ότι η δημιουργία της «Μεγάλης Αλβανίας» είναι ένα σχέδιο των ΗΠΑ για να βλάψει τα συμφέροντα της Σερβίας και της Ρωσίας, καθώς και του Ορθόδοξου κόσμου γενικότερα.

Ο Latsa υποστηρίζει ότι οι ΗΠΑ εκμεταλλεύτηκαν την στιγμή αδυναμίας της Ρωσίας για να επιτεθούν στην Σερβία ενώ τονίζει πως τώρα αυτές οι δύο χώρες έρχονται και πάλι πιο κοντά.

Μεταξύ άλλων στο άρθρο του τονίζει πως η δημιουργία της «Μεγάλης Αλβανίας», θα βάλει φωτιά στα Βαλκάνια, φωτιά η οποία θα φέρει αποδυνάμωση της Ευρώπης και θα αποσταθεροποιήσει χώρες με ορθόδοξο πληθυσμό  όπως τα Σκόπια, η Ελλάδα, το Μαυροβούνιο και η Σερβία.

«Η Σταυροφορία κατά του κομμουνιστικού κόσμου μετατράπηκε σε μια σταυροφορία ενάντια στον ορθόδοξο κόσμο» αναφέρει χαρακτηριστικά στο άρθρο του.

Read more