Κυριακή, 27 Οκτωβρίου 2013

Το “προσωρινό” χαράτσι που έγινε μόνιμο: Η “ποινικοποίηση” της ατομικης ιδιοκτησίας σε “δυτική” χώρα.

νοι όσοι εντός των αγροτεμαχίων έχουν οποιοδήποτε κτίσμα, όπως κοτέτσι, αποθήκη, μαντρί κ.ά. Μόνη εξαίρεση από τον πενταπλασιασμό του φόρου, αν το κτίσμα εντός του αγροτεμαχίου είναι η μοναδική κατοικία, έως 150 τ.μ.
Αναλυτικά για τα γήπεδα εκτός σχεδίου πόλης ή οικισμού ο φόρος προκύπτει από το Βασικό Συντελεστή Φορολογίας που ορίζεται σε 1,5 ευρώ το στρέμμα (0,0015 ευρώ ανά τ.μ.) σε συνδυασμό, κατά περίπτωση, με επιπλέον συντελεστές:
* Συντελεστής Θέσης (ΣΘ), που αντιστοιχεί στην ελάχιστη Αρχική Βασική Αξία (ΑΒΑ) του δημοτικού διαμερίσματος στο οποίο ανήκει το αγροτεμάχιο.
* Συντελεστής Χρήσης (ΣΧ) .
* Συντελεστής Απόστασης από Θάλασσα (ΣΑΘ).
* Συντελεστής Απομείωσης Επιφάνειας (ΣΑΕ).

Δεν τη γλιτώνουν ούτε οι πολύτεκνοι

Από το νέο Ενιαίο Φόρο Ακινήτων εξαιρούνται μόνο πολύτεκνες οικογένειες που βρίσκονται κάτω από το όριο της φτώχειας. Αντίθετα, αν έχουν δύο παιδιά θα κληθούν να πληρώσουν το 50% του φόρου. Ωστόσο, η απαλλαγή ή η έκπτωση δεν ισχύει αν ο φορολογούμενος έχει χρέη προς το Δημόσιο! Συγκεκριμένα:
Χορηγείται έκπτωση 50% στο φορολογούμενο, τη σύζυγο και τα εξαρτώμενα τέκνα της οικογένειας, αν διαπιστώνεται οικονομική αδυναμία πληρωμής της συνολικής οφειλής.
Η έκπτωση προβλέπεται μόνο εφ’ όσον πληρούνται οι εξής προϋποθέσεις:
* Το συνολικό φορολογητέο οικογενειακό εισόδημα του προηγούμενου φορολογικού έτους δεν υπερβαίνει τα 7.000 ευρώ, προσαυξημένο κατά 1.000 ευρώ για τον/τη σύζυγο και κάθε εξαρτώμενο μέλος.
* Το σύνολο της επιφάνειας των κτισμάτων και των γηπέδων στα οποία κατέχουν δικαιώματα ο υπόχρεος δήλωσης φορολογίας εισοδήματος, ο/η σύζυγος και τα εξαρτώμενα τέκνα της οικογένειάς του δεν υπερβαίνει τα 150 τετραγωνικά μέτρα προκειμένου για κτίσματα, ή τα 500 τετραγωνικά μέτρα προκειμένου για οικόπεδα, ή τα 6.000 τετραγωνικά μέτρα, προκειμένου για γήπεδα εκτός σχεδίου πόλεως ή οικισμού.
* Ο φορολογούμενος, ο/η σύζυγος και τα εξαρτώμενα τέκνα της οικογένειάς του δεν έχουν ή δεν ευθύνονται με ληξιπρόθεσμες οφειλές προς το Δημόσιο και τα ασφαλιστικά ταμεία.
* Η έκπτωση ανέρχεται σε ποσοστό 100%, εφ’ όσον πληρούνται σωρευτικά τα εισοδηματικά και περιουσιακά κριτήρια και ο αριθμός των εξαρτώμενων τέκνων ισούται ή υπερβαίνει τα τρία.
ΕΛΕΥΘΕΡΟΤΥΠΙΑ