Δευτέρα, 6 Ιανουαρίου 2014

Ἐπεφάνης σήμερον τὴ οἰκουμένη, καὶ τὸ φῶς σου Κύριε, ἐσημειώθη ἐφ' ἠμᾶς, ἓν ἐπιγνώσει ὑμνοῦντας σέ. Ἦλθες ἐφάνης τὸ Φῶς τὸ ἀπρόσιτον.