Πέμπτη, 10 Οκτωβρίου 2013

ΕΠΙΣΤΟΛΗ-ΕΚΚΛΗΣΗ ΤΟΥ ΦΛΩΡΙΝΗΣ ΘΕΟΚΛΗΤΟΥ ΣΤΟΝ ΠΡΩΘΥΠΟΥΡΓΟ ΓΙΑ ΘΕΡΜΑΝΣΗ ΣΤΙΣ ΑΠΟΡΕΣ ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΕΣ

1Επιμέλεια: Στέλλα Μεϊμάρη

O Μητροπολίτης Φλωρίνης κ. Θεόκλητος απέστειλε επιστολή προς τον Πρωθυπουργό κ. Αντώνη Σαμαρά, κάνοντας έκκληση για εξεύρεση λύσης για την κάλυψη των αναγκών θέρμανσης των άπορων συνανθρώπων μας στην ακριτική περιοχή που, όπως όλοι γνωρίζουμε, ο χειμώνας είναι πολύ βαρύς και δυσβάστακτος.

Ακολουθεί ολόκληρο το κείμενο της επιστολής του σεβασμιωτάτου... 

Εξοχώτατε Κύριε Πρωθυπουργέ,

​Εν μέσω της βαθυτάτης κρίσεως, η οποία πληγώνει καθ᾽ ημέραν την πολυαγαπημένην μας Ελλάδα, και εν όψει του επερχομένου χειμώνος ο οποίος, συμφώνως προς ορισμένας προβλέψεις, αναμένεται εφέτος βαρύς, Σας απευθύνομεν την παρούσαν επιστολήν.

​Ως γνωρίζετε, εγκαταβιούμεν εις μίαν ακριτικήν περιφέρειαν της Πατρίδος μας, η οποία πέραν των συσσωρευθέντων προβλημάτων-απότοκον της διαρκούσης γενικευμένης πανελληνίου κρίσεως, αντιμετωπίζει και ιδιαιτέρως δυσμενείς καιρικάς συνθήκας κατά τους χειμερινούς μήνας και όχι μόνον.

​Το προσφυώς λεχθέν ότι «Στην Φλώρινα έχουμε εννιά μήνες χειμώνα και τρεις μήνες βαρυχειμωνιά»περιέχει μεγάλην δόσιν αληθείας, καθ᾽ όσον το κρύον και αι χαρακτηριστικώς χαμηλαί θερμοκρασίαι εκκινούν εις την περιοχήν μας ήδη τον Οκτώβριον και διαρκούν έως τον Μάιον, ενίοτε δε και έως τας αρχάς του Ιουνίου.

​Συνεπεία τούτου απαιτείται η προμήθεια μεγάλων ποσοτήτων καυσίμου ύλης και η διάθεσις πολλών χρημάτων διά την εξασφάλισίν της, πράγμα εξαιρετικώς δύσκολον εις τας παρούσας ιδιαζόντως δυσχερείς συνθήκας διά την πλειονότητα των κατοίκων της Μητροπολιτικής μας περιφερείας και των οικογενειών των.

Σημειωτέον επί πλέον ότι η χειμερινή περίοδος 2011-2012 απεδείχθη δυσβάστακτος διά την Δυτικήν Μακεδονίαν, ιδίως δε διά την πόλιν και την περιοχήν της Φλωρίνης, με δριμύτατον ψύχος και πολικάς θερμοκρασίας 30 °C υπό το μηδέν (!!) επί μήνα και πλέον συνεχώς, συνοδευομένας υπό πρωτοφανών σφοδροτάτων χιονοπτώσεων, ενώ εάν επιβεβαιωθούν ορισμέναι πρόσφαται προβλέψεις, τον περυσινόν ήπιον εν πολλοίς χειμώνα πρόκειται εφέτος να διαδεχθή βαρυχειμωνιά.

​Εάν τούτο επαληθευθή, απορούμεν και εξιστάμεθα πως θα καταφέρουν οι κάτοικοι της περιοχής μας να αντιμετωπίσουν τας πολυμήνους και πολυεξόδους ανάγκας και δαπάνας διαβιώσεως και θερμάνσεως υπό τοιαύτας δυσμενείς συνθήκας;

Η Ιερά ημών Μητρόπολις δεν έπαυσε και συνεχίζει να παρέχη βοήθειαν εις απόρους συνανθρώπους μας και τας οικογενείας των διά την εξασφάλισιν στοιχειώδους δυνατότητος θερμάνσεως.

Ωστόσο, και εν όσω η κρίσις διαρκεί και παρατείνεται, αι ούτως η άλλως περιωρισμέναι δυνατότητες της Ιεράς Μητροπόλεως εξαντλούνται και δεν θα δυνηθώμεν να αντεπεξέλθωμεν εις τας διαρκώς αυξανομένας ανάγκας.

​Διά τούτο, Εξοχώτατε Κύριε Πρωθυπουργέ, απευθυνόμεθα εις την εγνωσμένην κοινωνικήν ευαισθησίαν Σας και παρακαλούμεν όπως εγκύψητε μετ᾽ ειλικρινούς ενδιαφέροντος εις το ζήτημα τούτο.

Παρακαλούμεν θερμώς, εξαντλήσατε όλας τας υφισταμένας δυνατότητας προς εξεύρεσιν λύσεων, αι οποίαι θα επιτρέψουν εις τους κατοίκους του ακριτικού μας τόπου και τας οικογενείας των να εξασφαλίσουν προσιτήν οικονομικώς θέρμανσιν κατά τον εφετινόν χειμώνα.

Ελπίζοντες ότι θα μεριμνήσητε προσωπικώς και θα καταβάλητε πάσαν δυνατήν προσπάθειαν διά την αντιμετώπισιν του θέματος τούτου, προκειμένου οι συνάνθρωποί μας να διέλθουν τον χειμώνα εις αξιοπρεπώς ζεστάς οικίας, οι μαθηταί να παρακολουθήσουν τα μαθήματά των εις επαρκώς θερμαινομένας αιθούσας διδασκαλίας, αι δε δημόσιαι υπηρεσίαι και οι κοινωφελείς οργανισμοί να μην στερηθούν των αναγκαίων πόρων και μέσων θερμάνσεως, διατελούμεν, 
http://www.agioritikovima.gr/arxeio/30045-epitoliekkli